Alleen een verklaring voor recht eisen?
Alleen een verklaring voor recht eisen?
  Hoe oordeelt de Hoge Raad?
Kan eiser in eerste aanleg volstaan met het eisen van een declaratoir? In HR 27 maart 2015, NJ 2016/77 is teruggekomen op HR 30 maart 1951, NJ 1952/29 voor zover hierin anders geoordeeld is dan in eerstgenoemd arrest. In de zaak die geleid heeft tot het arrest van 27 maart 2015 was bij de rechtbank een eis ingesteld die strekte tot een verklaring voor recht dat een WAM-verzekeraar aansprakelijk is voor de schade die oorspronkelijk eiser lijdt als gevolg van de aanrijding. Het hof verklaarde – kort gezegd – voor recht dat de WAM-verzekerde op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk is voor de schade als gevolg van voornoemde aanrijding. In cassatie ging het om de vraag of voor zo'n declaratoir bijzondere omstandigheden nodig waren, gezien art. 3:303 BW (voldoende belang).