Van Swaaij Cassatie & Consultancy heeft een fraai trackrecord van voor onze betreffende opdrachtgevers gunstige  uitspraken van de Hoge Raad. Tot deze uitspraken behoren voor de rechtsontwikkeling relevante arresten, zoals – onder meer (in willekeurige volgorde)  –:

Voorts behoren daartoe uitspraken in landelijk bekende zaken, zoals in de zaken van mr. Hugo Smit/de liegende rechter en dezelfde/de Raad voor de rechtspraak, en de zaken tegen de Nationale Politie over het onrechtmatige wapenverlof aan Tristan van der Vlis dat leidde tot het schietincident te Alphen aan de Rijn.


Recente vernietigingen - ingestelde cassatieberoepen

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2024:569
16-04-2024
Erfrecht. Onbegrijpelijke uitleg dat eisers tot cassatie stelling van wederpartij niet betwisten.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2024:336
8-3-2024
Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Drijven van onderneming als afzonderlijke overtreding. Verzuim deel van gestelde overtredingen te beoordelen. Beslagkosten. Toepasselijkheid klachtplicht (art. 6:89 BW).
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2024:22
12-01-2024
Aan stelplicht voor verklaring voor recht te stellen eisen: zaaknummer 22/04386
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:1266
30-09-2023
Internationaal privaatrecht; bevoegdheid. Litispendentie, art. 12 Rv. Is voor aanhouding en onbevoegdverklaring op grond van art. 12 Rv alleen vereist dat buitenlandse (veroordelende) beslissing vatbaar is voor erkenning in Nederland of is vereist da...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:835
02-06-2023
Art. 6:230a BW. Is groothandel in slachtafval dienst in de zin van Dienstenrichtlijn? Art. 6:230c BW. Informatieplicht ten aanzien van algemene voorwaarden. Verwijzing naar website.
Uitspraak

Link naar overzicht

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59


Recente successen met voeren van verweer in cassatie

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2023:1290
22-9-2023
nternationaal privaatrecht, conflictenrecht. Huwelijksvermogensrecht, overgangsrecht. Art. 271 (oud) Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. Is art. 10:40 (oud) BW ook van toepassing op rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten die voor 1 september 1992 i...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:1075
7-7-2023
Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil tussen erfpachter en erfverpachter van buitenplaats over verplichtingen van erfverpachter tot herstel, aanleg en onderhoud en over canonherziening.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:502
31-03-2023
Aansprakelijkheidsrecht
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:255
19-02-2023
Procesrecht. Bewijsrecht. Art. 186 Rv. Art. 28 Wet Bibob. Kunnen partijen onmiddellijk hoger beroep instellen tegen beslissing van rechter-commissaris om door getuige in voorlopig getuigenverhoor gedaan beroep op verschoningsrecht te honoreren? Kan g...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:138
3-2-2023
Arbeidsrecht. Begroting van billijke vergoeding bij niet-rechtsgeldig ontslag op staande voet (art. 7:681 BW).
Uitspraak

Link naar overzicht


Eerdere vernietigingen - ingestelde cassatieberoepen

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2019:1409
20-09-2019
Onrechtmatige daad. Andere schade dan overlijdensschade en letselschade voor vergoeding vatbaar?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1409
20-09-2019
Toerekeningsverband (art. 6:98 BW) - categorische uitsluiting van schadesoort?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:3151
15-12-2017
Recht op pleidooi (eerste aanleg) waarin de zaak in volle omvang weer aan de orde kan komen? Onredelijke vertraging procedure? - NJ 2018/16
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Proceskostenveroordeling: wanneer wordt een partij geheel of gedeeltelijk in het gelijk of ongelijk gesteld? Voorts: principiële vraag aangaande de Handelsnaamwet. - NJ 2016/16
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AB2772
26-10-2001
Appèlprocesrecht en pensioenverevening.
Uitspraak

Link naar overzicht

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59


Eerdere successen met voeren van verweer in cassatie

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2018:2047
23-11-2018
De zaak van 'de liegende rechter' tegen advocaat - derogerende werking R&B bij korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:2160
23-11-2018
Raad voor de rechtspraak pleegt onrechtmatige daad jegens advocaat
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:285
23-02-2018
Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door curator van gefailleerde huurder - geldt opzegigng ook voor medehuurder?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:753
21-04-2017
Beëindiging franchiseovereenkomst i.v.m. ontdekking fraude. Onschuldpresumptie
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:752
21-04-2017
Vordering verhuurster tot ontbinding (onder)huurovereenkomst en ontruiming winkelruimte, na beëindiging franchiseovereenkomst supermarkt i.v.m. ontdekking fraude.
Uitspraak

Link naar overzicht