Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2023:1290
22-9-2023
nternationaal privaatrecht, conflictenrecht. Huwelijksvermogensrecht, overgangsrecht. Art. 271 (oud) Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. Is art. 10:40 (oud) BW ook van toepassing op rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten die voor 1 september 1992 in het huwelijk zijn getreden?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:1075
7-7-2023
Goederenrecht. Verbintenissenrecht. Geschil tussen erfpachter en erfverpachter van buitenplaats over verplichtingen van erfverpachter tot herstel, aanleg en onderhoud en over canonherziening.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:502
31-03-2023
Aansprakelijkheidsrecht
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:255
19-02-2023
Procesrecht. Bewijsrecht. Art. 186 Rv. Art. 28 Wet Bibob. Kunnen partijen onmiddellijk hoger beroep instellen tegen beslissing van rechter-commissaris om door getuige in voorlopig getuigenverhoor gedaan beroep op verschoningsrecht te honoreren? Kan getuige in voorlopig getuigenverhoor verschoningsrecht ontlenen aan Wet Bibob?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:138
3-2-2023
Arbeidsrecht. Begroting van billijke vergoeding bij niet-rechtsgeldig ontslag op staande voet (art. 7:681 BW).
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2022:1730
25-11-2022
Aanneming van werk
Uitspraak
ECLI:NL:HR:1335
30-9-2022
Verbintenissenrecht. Beroep op dwaling slaagt wegens gestelde oplichtingsconstructie. Klachten over miskenning tweeconclusieregel en gezag van gewijsde in verband met uitspraak Belgische rechter
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2022:816
03-06-2022
Ambtshalve toepassing van de regeling van afdeling 6.3.3A BW (art. 6:193a BW e.v.) over oneerlijke handelspraktijken. Zaaknr. 20/02858.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2022:815
03-06-2022
Blokkeert het bestaan van wachtgeldregeling het recht op een transitievergoeding? Zaaknr. 20/02749.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2022:683
13-05-2022
Moet partij die in het gelijk gesteld is appelleren louter om gezag van gewijsde van nadelige eindbeslissing te voorkómen?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:1808
3-12-2021
Financieel recht. Aansprakelijkheid bank voor wijze waarop zij optieposities van cliënt heeft geliquideerd.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2021:1166
16-07-2021
Beëindiging ouderlijk gezag. Is verzoek ouderschapsonderzoek of forensische mediation een verzoek als bedoeld in art. 810a Rv? Afwijzingsgronden. Verboden prognose?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2021:521
09-04-2021
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is verzekerde arbeidsongeschikt in de zin van de polis?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:350
05-03-2021
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Beroep tegen crisismaatregel (art. 7:6 Wvggz). Toelaatbaarheid nieuwe crisismaatregel direct volgend op een eerdere crisismaatregel.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2021:146
29-01-2021
Verbintenissenrecht. Procesrecht. Huurovereenkomst onder opschortende voorwaarde dat vergunning wordt verleend. Eerdere procedure over de vraag of de opschortende voorwaarde is vervuld en huurpenningen zijn verschuldigd. Heeft de in de eerdere procedure gedane uitspraak gezag van gewijsde? Maatstaf vergoeding kosten executiegeschil.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:2085
19-12-2020
Uitleg meerwaardeclausule aan de hand van Haviltex-maatstaf. Relevantie taalkundige betekenis bewoordingen. Aanvulling feitelijke grondslag. Motivering Uitleg meerwaardeclausule aan de hand van Haviltex-maatstaf. Relevantie taalkundige betekenis bewoordingen. Aanvulling feitelijke grondslag. Motivering
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:1937
04-12-2020
Was onderaannemer jegens hoofdaannemer niet verantwoordelijk voor de aanleg van de nutstracés?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:1791
13-11-2020
Personen- en familierecht. Curatele. Procesbekwaamheid ondercuratelegestelde; art. 1:381 lid 6 BW. Brengt deze bekwaamheid mee dat ondercuratelegestelde bekwaam is om overeenkomst van opdracht te sluiten met advocaat?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:1599
09-10-2020
Procesrecht. Compensatie voor passagiers luchtvaartmaatschappij op grond van EG-Verordening 261/2004 wegens annulering vlucht. Uitspraak kantonrechter waartegen geen hoger beroep open staat (art. 332 Rv); Small claims-Verordening. Ontvankelijkheid in cassatie; uitbreiding beperkte cassatiegronden (art. 80 lid 1 RO) tot schending EU-recht?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:
26-6-2020
Jaarrekeningenrecht. Bevel van ondernemingskamer tot aanpassing van jaarrekening. Verlaging van balanspost eigen vermogen vanwege inkoop van eigen aandelen?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:429
13-03-2020
Kort geding over executie van bodemvonnis. Hof vernietigt vonnis voorzieningenrechter en verbiedt executie.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:416
13-03-2020
Faillissementsrecht - vordering met hoogspersoonlijk karakter - kan curator rechtsvordering overnemen?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:316
21-02-2020
Is gemeente niet-ontvankelijk in hoger beroep doordat zij na geappelleerd te hebben berust heeft in het vonnis a quo?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:113
24-01-2020
Verkoop onroerend goed. Recht van terugkoop. Verbod van overdracht aan derde. Uitleg beding. Notariële akte. Wanprestatie? Onrechtmatig gebruik van wanprestie?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1909
06-12-2019
Pandrecht op assurantieportefeuile?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1864
29-11-2019
Art. 7:613 BW. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1867
29-11-2019
Arbeidsrecht. Eenzijdig wijzigingsbeding. Verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1606
18-10-2019
Verbintenissenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht; art. 6:89 en 7:23 BW.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1491
04-10-2019
Eigenaar vakantiebungalow sluit - in koopovereenkomst verplicht gestelde - serviceovereenkomst met exploitant van bungalowpark. Kan eigenaar deze serviceovereenkomst eenzijdig opzeggen? Art. 6:248 en 6:253 BW. Art. 7:400 en 7:408 BW. Art. 80 RO (kantonrechtervonnis)..
Uitspraak
ECLI:NL:HR: 2019:1409
20-09-2019
Schietincident Alphen aan de Rijn: Politie aansprakelijk voor verlening wapenverlof, want wèl relativiteit
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1169
12-07-2019
Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderhoudsplicht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1172
12-07-2019
Europese aanbesteding door gemeente. Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Klacht dat inschrijver aan wie opdracht is gegund, niet voldeed aan de inschrijvingseisen. Gelijkwaardig certificaat of 'ander bewijs' als bedoeld in art. 49 Richtlijn EU/2004/18, art. 51 lid 2 Bao en art. 2.20.2 ARW 2005. Is de ARW 2005 'recht' in de zin van art. 79 RO? Kan partner in combinatie die inschrijving deed pro se schadevordering instellen?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1040
28-06-2019
Door curator aan curandus opgelegd contactverbod met advocaat
Uitspraak

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59