Cassatieberoep als laatste redmiddel

Het instellen van cassatieberoep  is de enige manier om te voorkómen dat een uitspraak van een gerechtshof (of soms een rechtbank) onherroepelijk wordt. Cassatieberoep instellen voor een procespartij zal en mag een advocaat bij de Hoge Raad alleen doen nadat hij een positief cassatieadvies gegeven heeft. Dit is een advies met de strekking dat er een (voldoende) reële kans is dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak zal vernietigen. Heeft u een negatief cassatieadvies ontvangen van een ander kantoor, dan is daarmee niet ‘dus’ gezegd dat er niets meer aan te doen valt. Degene die dit negatieve advies gegeven heeft, kan namelijk te voorzichtig geweest zijn of iets over het hoofd gezien hebben. MEER

Verweer in cassatie om gunstige uitspraak overeind te houden

Bent u bij een uitspraak in het gelijk gesteld en heeft de tegenpartij cassatieberoep ingesteld? Verweer voeren in cassatie is in veel gevallen zinvol. Verweer wordt uitsluitend gevoerd nadat in een cassatie(verweer)advies tot de bevinding gekomen is dat dat nuttig is. In dit advies wordt ook vermeld of het zinvol is om al dan niet voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep in te stellen.

Lees verder

Succesvol verweer in recente, landelijk bekende grote cassatiezaken

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2018:2160
19-06-2019
De Hoge Raad verwierp het door de Raad voor de rechtspraak (de Staat) ingestelde cassatieberoep.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:2047
23-11-2018
Onrechtmatige daad. Verjaring; art. 3:310 BW. Rechter heeft procedure aangespannen tegen advocaat wegens uitlating advocaat in interview dat...
Uitspraak

Met succes ingestelde cassatieberoepen (recente uitspraken)

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2019:1281
19-07-2019
Comparitie ten overstaan van raadsheer-commissaris waarbij partijen in de gelegenheid gesteld zijn om hun stellingen toe te lichten, maar zo...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:641
19-04-2019
Bewijsrecht. Vereisten onderhandse akte. Is een meerdere bladzijden tellend geschrift dat uitsluitend aan het slot daarvan is ondertekend, e...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:572
12-04-2019
Bewijsrecht. Procesrecht. Art. 159 lid 2 Rv. Stellige ontkenning handtekening? Bewijslast (on)echtheid. Bewijsaanbod met betrekking tot onde...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:108
25-01-2019
Procesrecht. Faillissement. Indiening beroepschrift per fax. Tijdstip van ontvangst. Gerecht met verschillende locaties; moet beroepschrift ...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:1799
28-09-2018
Faillissementsrecht. Art. 176 lid 1 Fw. Toestemming rechter-commissaris tot ondershandse verkoop. Uitsluiting hoger beroep (art. 67 lid 1 Fw...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:1776
28-09-2018
Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht; tekortkoming. Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde. Schad...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:603
13-04-2018
Overeenkomst van opdracht. Toerekenbare tekortkoming uitzendbureau. Berekening schadevergoeding. Slagende motiveringsklachten.
Uitspraak

 “Het is leuk om te klagen dat drie appèlrechters, die geacht worden goede rechters te zijn, hebben zitten slapen.”

(Sjef van Swaaij in de Volkskrant, 30 september 2014)

Voorbeelden van succesvolle cassatieberoepen door de jaren heen

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2017:3262
22-12-2017
Erfrecht. Afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder bij overlijden van onder bewind gestelde meerderjarige (art. 1:445 lid ...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:552
31-03-2017
Aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. - NJ 2017/165
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:407
10-03-2017
Opdracht. Beëindiging van commanditaire vennootschap tussen vader en zoon. Verwijt van zoon dat overnameprijs voor aandeel vader te hoog is...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:2821
09-12-2016
Contractenrecht. Verkoop bedrijfspand met huurgarantie door verkoper. Geldt huurgarantiebeding ook bij doorverkoop van het vastgoed? Uitleg....
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:2833
09-12-2016
Is  inningsbevoegde pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd om het faillissement van de panddebiteur aan te vragen?  - NJ 2017/2
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:2445
28-10-2016
Verbintenissenrecht. Vraag of coöperatie van huisartsen gehouden is huisarts aan wie voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te late...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:995
27-05-2016
Erfrecht. Afwikkeling nalatenschap. Zoon heeft vóór het overlijden van de moeder onrechtmatig gelden onttrokken aan haar vermogen. Bereken...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:335
26-02-2016
Aanvang van de verjaringstermijn van art. 7:942 lid 2 (oud) BW.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:49
15-01-2016
Bewijsaanbod in appèl. Getuigen. Prognoseverbod. - RvdW 2016/147
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:3606
18-12-2015
Toestemming echtgenoot vereist voor borgstelling door bestuurder van vennootschap? Art. 1:88 lid 1, onder c, BW. Is overbruggingskrediet aan...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Proceskostenveroordeling: wanneer wordt een partij geheel of gedeeltelijk in het gelijk of ongelijk gesteld? Voorts: principiële vraag aang...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:2461
04-09-2015
Terugkomen op verlening akte niet-dienen (memorie van grieven).
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:1402
29-05-2015
Koop; doorverkoop. Recht van reclame (art. 7:42 lid 1 BW), onderzoeksplicht derde? Eigendomsvoorbehoud. Pauliana (art. 3:45 BW). Passeren be...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:1076
17-04-2015
Internationale koop; Weens Koopverdrag. Beroep op non-conformiteit. Verborgen gebrek; overgang van het risico, art. 69 Weens Koopverdrag. Es...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:1490
20-06-2014
Verbintenissenrecht. Contractuele uitkoopbevoegdheid tegen gefixeerde vergoeding positief contractbelang. Gefixeerde vergoeding verschuldigd...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:682
21-03-2014
Vorderingen op naam. Leidt contractueel overdrachtsverbod tot onoverdraagbaarheid? - NJ 2015/167 (Coface/Intergamma) met annotatie van H.J...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:524
07-03-2014
Verzoek tot faillietverklaring o.g.v. bij verstekvonnis toegewezen vordering waartegen nog verzet open staat. Summierlijk blijken van bestaa...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2014:98
17-01-2014
Paritas creditorum: komt betaling van steunvorderingen door derden daarmee in strijd? Faillissementsrecht. Hoger beroep tegen faillietverkla...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2013:CA0277
12-07-2013
Steunvorderingen benodigd voor faillietverklaring. - NJ 2013/397
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2012:BW4206
13-07-2012
Pluraliteit van schuldenaren en draagplicht in vennootschappelijke verhoudingen. - NJ 2012/447
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2010:BM3912
09-07-2010
Hoger beroep: strekking en koerswijziging in appèl. - NJ 2010/418
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR7341
18-03-2005
Arbeidsrecht. Art. art. 7:628 oud-BW. - met annotatie van G.J.J. Heerma van Voss
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR6176
04-03-2005
Niet responderen op essentiële stellingen in het kader van afstand van recht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2003:AF7676
11-07-2003
Recht op pleidooi. . - NJ 2018/16
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2003:AF7676
11-07-2003
Recht op pleidooi.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AB2772
26-10-2001
Appèlprocesrecht en pensioenverevening.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AB1073
13-04-2001
Onheuse omgangsondertoezichtstelling. - met annotatie van J. de Boer
Uitspraak

Voorbeelden van succesvol verweer in cassatiezaken door de jaren heen

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2019:1169
12-07-2019
Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderhoudsplicht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1172
12-07-2019
Europese aanbesteding door gemeente. Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Klacht dat inschrijver aan wie opdracht is gegund, niet voldeed aan...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:1059
03-06-2016
Contractenrecht. Levering vervuilde grond. Handelen in eigen naam of vertegenwoordiging. Kribbebijter-criterium. Eigen schuld (art. 6:101 BW...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Intellectuele eigendom. Handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3191:
30-10-2015
Beroepsaansprakelijkheid accountants/bedrijfsjuridisch adviesbureau. Advies aan cliënt om handelswaar te leveren, zonder zekerheid, ondanks...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:1402
29-05-2015
Koop; doorverkoop. Recht van reclame (art. 7:42 lid 1 BW), onderzoeksplicht derde? Eigendomsvoorbehoud. Pauliana (art. 3:45 BW). Passeren be...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:958
29-05-2015
Huwelijksvermogensrecht. Geldlening aan de ene echtgenoot tijdens diens huwelijk in gemeenschap van goederen. Hoofdelijke aansprakelijkheid ...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:817
03-04-2015
Bestuursrechtelijke geldschuld; last onder dwangsom; verjaring van verbeurde dwangsommen (art. 5:35 Awb). Stuiting van verjaring (art. 4:105...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2008:BC1235
25-04-2008
Onrechtmatige daad. Strekking verbod voor apotheker uit art. 18 BUA om met een arts, rechtstreeks of zijdelings, enige overeenkomst betreffe...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR8880
18-02-2005
Kinderalimentatie
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AA9559
19-01-2001
Is voor slagen van beroep op dwaling nadeel vereist?
Uitspraak

Second opinions en third opinions – cassatieadvies

Het instellen van cassatieberoep is de enige weg om te voorkómen dat een (meestal in hoger beroep gedane) uitspraak onherroepelijk wordt. Cassatieberoep instellen voor een procespartij zal en mag een advocaat bij de Hoge Raad alleen doen nadat hij een positief cassatieadvies gegeven heeft. Dit is een advies met de strekking dat er een (voldoende) reële kans is dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak zal vernietigen.
Heeft u een negatief cassatieadvies ontvangen van een ander kantoor, dan is daarmee niet ‘dus’ gezegd dat er niets meer aan te doen valt. Degene die dit negatieve advies gegeven heeft, kan namelijk te voorzichtig geweest zijn of iets over het hoofd gezien hebben.

In de afgelopen jaren is het herhaalde malen voorgekomen dat ik, na een negatief cassatieadvies van een ander kantoor, bij wijze van second opinion tot een positief cassatieadvies kwam en dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak vernietigde (nadat ik conform het positieve advies) cassatieberoep instelde. MEER. Ook als u een third opinion wenst, kunt u bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy terecht.

Hoe overtuig je de Hoge Raad ervan dat hij een arrest of beschikking van een gerechtshof dient te vernietigen? Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de argumentatie voor de bepleite cassatie.

Aantoonbaar ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie

Foto.Toga.Krayenhoff
Het vak beoefen ik met dezelfde gedrevenheid als die waarmee ik mijn proefschrift schreef. Dit boek is gerecenseerd door mr. W. Snijders, oud-vicepresident van de Hoge Raad en oud-Regeringscommissaris voor het NBW. Mr. W. Snijders wordt algemeen gezien als Nederlands – met afstand – beste jurist. Het zou daarom blasé zijn, als ik hier zou verhelen dat ik er best wel (een beetje) verguld mee ben dat hij het in zijn recensie van mijn dissertatie heeft over:

„{…} de ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} de meeslepende werking {…} een dogmatische vondst”. LEES MEER

Voor cassatiezaken geldt eens te meer dat praktijk en wetenschap hand in hand gaan. Wij bogen niet alleen op ruime ervaring in de cassatiepraktijk, maar ook in de wetenschap. Dat komt de kwaliteit die wij leveren onmiskenbaar ten goede.

Ruime cassatie-ervaring en uitstekend opgeleid

Inmiddels al weer ruim achttien jaar geef ik cassatieadvies en procedeer ik bij de Hoge Raad in civiele zaken. Ik ben opgeleid door mr. G. Snijders, mijn patroon, die inmiddels al weer jaren raadsheer is in de Civiele Kamer van de Hoge Raad der Nederlanden.

Van Swaaij Cassatie & Consultancy

In ’s Hogen Raads kleine zittingszaal, november 2012 (foto Menno Bruning)

De civiele cassatiepraktijk van Van Swaaij Cassatie & Consultancy is een algemene civiele praktijk met als bijzonderheid de specifieke kennis en kunde aangaande het Vermogensrecht in het algemeen, het Burgerlijk procesrecht alsmede het voeren van en het adviseren over procedures bij de Hoge Raad.

 

Voorlichtingsfilm Hoge Raad

Links

– Rolreglement en Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden
– Griffierechten 2019