Cassatieberoep als laatste redmiddel

Het instellen van cassatieberoep is de enige manier om te voorkómen dat een uitspraak van een gerechtshof (of soms een rechtbank) onherroepelijk wordt. Cassatieberoep instellen voor een procespartij zal en mag een advocaat bij de Hoge Raad alleen doen nadat hij een positief cassatieadvies gegeven heeft. Dit is een advies met de strekking dat er een (voldoende) reële kans is dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak zal vernietigen. Heeft u een negatief cassatieadvies ontvangen van een ander kantoor, dan is daarmee niet gezegd dat er ‘dus’  niets meer aan te doen zou zijn. Degene die dit negatieve advies gegeven heeft, kan namelijk te voorzichtig geweest zijn of iets over het hoofd gezien hebben. MEER

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59

Verweer voeren in cassatie

Bent u bij een uitspraak in het gelijk gesteld en heeft de tegenpartij cassatieberoep ingesteld? Verweer voeren in cassatie is in veel gevallen zinvol. Verweer wordt uitsluitend gevoerd nadat in een cassatie(verweer)advies tot de bevinding gekomen is dat dat nuttig is. In dit advies wordt ook vermeld of het zinvol is om (al dan niet voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep in te stellen.

Lees verder

In cassatie met ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie

foto.kazerne - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Nederlands meest gezaghebbende jurist van de afgelopen vijf decennia, wijlen mr. W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad, heeft het in zijn recensie van het proefschrift van Sjef van Swaaij over:

 „{…} de ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} de meeslepende werking {…} een nieuwe dogmatische vondst {…}”.
(Maandblad voor Vermogensrecht, januari 2011, blz. 37 en 39)

Grote (landelijk) bekende zaken bij de Hoge Raad

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2019:1409
20-09-2019
Toerekeningsverband (art. 6:98 BW) - categorische uitsluiting van schadesoort?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR: 2019:1409
20-09-2019
Schietincident Alphen aan de Rijn: Politie aansprakelijk voor verlening wapenverlof, want wèl relativiteit
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1046
28-06-2019
Voor succesvol beroep op dwaling bij rentederivaten is niet nodig dat nadeel geleden is. Bij vernietiging in beginsel algehele ongedaanmaking.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:2047
23-11-2018
De zaak van 'de liegende rechter' tegen advocaat - derogerende werking R&B bij korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:2160
23-11-2018
Raad voor de rechtspraak pleegt onrechtmatige daad jegens advocaat
Uitspraak

Recente vernietigingen - ingestelde cassatieberoepen

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2021:649
23-04-2021
Kan een beroep op verjaring bij een twintigjarige verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:373
12-03-2021
Uitleg van de Warmtewet 2014. Is het gebruik van correctiefactoren daarin uitgesloten?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:36
08-01-2021
Onrechtmatige daad faillissementscurator. Overdracht met toestemming van schuldenaar van tot de boedel behorende levensverzekering (art. 22a lid 2, tweede volzin, Fw). Verhouding tot de bij afkoop of ...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:HR:2020:1783
13-11-2020
Noodweg (art. 5:57 BW). Welke voorwaarden mogen verbonden worden aan aanwijzing tot noodweg?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:1510
25-09-2020
Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband. Vernietiging exploitatievergunning op beroep van concurrent wegens gebrek in verordening waarop de vergunning berust. Stelplicht en be...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:1083
19-06-2020
Schadestaatprocedure. Contractenrecht. Voordeelstoerekening, art. 6:100 BW. Verhouding tussen hoofdprocedure en schadestaatprocedure. Onbegrijpelijke uitleg van de uitspraak in de hoofdprocedure en de...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:885
15-05-2020
Openbare orde, internationaal privaatrecht en huwelijksgoederenrecht
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:213
07-02-2020
Arbeidsovereenkomst vernietigbaar wegens bedrog werknemer?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1409
20-09-2019
Toerekeningsverband (art. 6:98 BW) - categorische uitsluiting van schadesoort?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1298
06-09-2019
Verzekeringsrecht. Verzekering tegen risico van bedrijfsstagnatie bij brand, inclusief accres-clausule. Uitkering door verzekeraar gekort wegens onderverzekering. Tekortkoming assurantietussenpersoon ...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1281
19-07-2019
Comparitie ten overstaan van raadsheer-commissaris waarbij partijen in de gelegenheid gesteld zijn om hun stellingen toe te lichten, maar zonder dat tevoren aan partijen medegedeeld is door het hof da...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:641
19-04-2019
Bewijsrecht. Vereisten onderhandse akte. Is een meerdere bladzijden tellend geschrift dat uitsluitend aan het slot daarvan is ondertekend, een akte in de zin van art. 156 lid 1 Rv? Bewijslast valsheid...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:572
12-04-2019
Bewijsrecht. Procesrecht. Art. 159 lid 2 Rv. Stellige ontkenning handtekening? Bewijslast (on)echtheid. Bewijsaanbod met betrekking tot ondeugdelijkheid uitgevoerde werkzaamheden in hoger beroep terec...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:108
25-01-2019
Procesrecht. Faillissement. Indiening beroepschrift per fax. Tijdstip van ontvangst. Gerecht met verschillende locaties; moet beroepschrift bij bepaalde locatie worden ingediend? .
Uitspraak Blog

 “Het is leuk om te klagen dat drie appèlrechters, die geacht worden goede rechters te zijn, hebben zitten slapen.”

(Sjef van Swaaij in de Volkskrant, 30 september 2014)

Recente successen met voeren van verweer in cassatie

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2021:521
09-04-2021
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is verzekerde arbeidsongeschikt in de zin van de polis?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:350
05-03-2021
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Beroep tegen crisismaatregel (art. 7:6 Wvggz). Toelaatbaarheid nieuwe crisismaatregel direct volgend op een ...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2021:146
29-01-2021
Verbintenissenrecht. Procesrecht. Huurovereenkomst onder opschortende voorwaarde dat vergunning wordt verleend. Eerdere procedure over de vraag of de opschorten...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:2085
19-12-2020
Uitleg meerwaardeclausule aan de hand van Haviltex-maatstaf. Relevantie taalkundige betekenis bewoordingen. Aanvulling feitelijke grondslag. Motivering U...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:1937
04-12-2020
Was onderaannemer jegens hoofdaannemer niet verantwoordelijk voor de aanleg van de nutstracés?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:1791
13-11-2020
Personen- en familierecht. Curatele. Procesbekwaamheid ondercuratelegestelde; art. 1:381 lid 6 BW. Brengt deze bekwaamheid mee dat ondercuratelegestelde bekwaam...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2020:1599
09-10-2020
Procesrecht. Compensatie voor passagiers luchtvaartmaatschappij op grond van EG-Verordening 261/2004 wegens annulering vlucht. Uitspraak kantonrechter waartegen...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:
26-6-2020
Jaarrekeningenrecht. Bevel van ondernemingskamer tot aanpassing van jaarrekening. Verlaging van balanspost eigen vermogen vanwege inkoop van eigen aandelen?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:429
13-03-2020
Kort geding over executie van bodemvonnis. Hof vernietigt vonnis voorzieningenrechter en verbiedt executie.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:416
13-03-2020
Faillissementsrecht - vordering met hoogspersoonlijk karakter - kan curator rechtsvordering overnemen?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:316
21-02-2020
Is gemeente niet-ontvankelijk in hoger beroep doordat zij na geappelleerd te hebben berust heeft in het vonnis a quo?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:113
24-01-2020
Verkoop onroerend goed. Recht van terugkoop. Verbod van overdracht aan derde. Uitleg beding. Notariële akte. Wanprestatie? Onrechtmatig gebruik van wanprestie?...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1909
06-12-2019
Pandrecht op assurantieportefeuile?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1864
29-11-2019
Art. 7:613 BW. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1867
29-11-2019
Arbeidsrecht. Eenzijdig wijzigingsbeding. Verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1606
18-10-2019
Verbintenissenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht; art. 6:89 en 7:23 BW.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1491
04-10-2019
Eigenaar vakantiebungalow sluit - in koopovereenkomst verplicht gestelde - serviceovereenkomst met exploitant van bungalowpark. Kan eigenaar deze serviceovereen...
Uitspraak
ECLI:NL:HR: 2019:1409
20-09-2019
Schietincident Alphen aan de Rijn: Politie aansprakelijk voor verlening wapenverlof, want wèl relativiteit
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1169
12-07-2019
Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderhoudsplicht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1172
12-07-2019
Europese aanbesteding door gemeente. Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Klacht dat inschrijver aan wie opdracht is gegund, niet voldeed aan de inschrijvingseis...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1040
28-06-2019
Door curator aan curandus opgelegd contactverbod met advocaat
Uitspraak

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59

Eerdere vernietigingen - ingestelde cassatieberoepen

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2018:1799
28-09-2018
Faillissementsrecht. Art. 176 lid 1 Fw. Toestemming rechter-commissaris tot ondershandse verkoop. Uitsluiting hoger beroep (art. 67 lid 1 Fw). Daarnaast procedure art. 69 Fw waarin schuldeiser zich ve...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:1776
28-09-2018
Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht; tekortkoming. Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde. Schade van opdrachtgever? Causaal verband. Bewijslast van (niet-)...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:603
13-04-2018
Overeenkomst van opdracht. Toerekenbare tekortkoming uitzendbureau. Berekening schadevergoeding. Slagende motiveringsklachten.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:3262
22-12-2017
Erfrecht. Afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder bij overlijden van onder bewind gestelde meerderjarige (art. 1:445 lid 1 BW in verbinding met art. 1:373-374 BW). Gezag van gewijsd...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:3151
15-12-2017
Recht op pleidooi (eerste aanleg) waarin de zaak in volle omvang weer aan de orde kan komen? Onredelijke vertraging procedure? - NJ 2018/16
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:552
31-03-2017
Aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. - NJ 2017/165
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:407
10-03-2017
Opdracht. Beëindiging van commanditaire vennootschap tussen vader en zoon. Verwijt van zoon dat overnameprijs voor aandeel vader te hoog is berekend in verband met latente belastingverplichtingen. Be...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:2821
09-12-2016
Contractenrecht. Verkoop bedrijfspand met huurgarantie door verkoper. Geldt huurgarantiebeding ook bij doorverkoop van het vastgoed? Uitleg. Miskenning Haviltexmaatstaf. - NJ 2017/10
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:2833
09-12-2016
Is  inningsbevoegde pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd om het faillissement van de panddebiteur aan te vragen?  - NJ 2017/2
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:2445
28-10-2016
Verbintenissenrecht. Vraag of coöperatie van huisartsen gehouden is huisarts aan wie voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot waarnemingsdiensten. Contractsvrijheid, beoordelingsru...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:995
27-05-2016
Erfrecht. Afwikkeling nalatenschap. Zoon heeft vóór het overlijden van de moeder onrechtmatig gelden onttrokken aan haar vermogen. Berekening rente over de daaruit ontstane vordering uit onrechtmati...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:335
26-02-2016
Aanvang van de verjaringstermijn van art. 7:942 lid 2 (oud) BW.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:49
15-01-2016
Bewijsaanbod in appèl. Getuigen. Prognoseverbod. - RvdW 2016/147
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:3606
18-12-2015
Toestemming echtgenoot vereist voor borgstelling door bestuurder van vennootschap? Art. 1:88 lid 1, onder c, BW. Is overbruggingskrediet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van di...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Proceskostenveroordeling: wanneer wordt een partij geheel of gedeeltelijk in het gelijk of ongelijk gesteld? Voorts: principiële vraag aangaande de Handelsnaamwet. - NJ 2016/16
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:2461
04-09-2015
Terugkomen op verlening akte niet-dienen (memorie van grieven).
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:1076
17-04-2015
Internationale koop; Weens Koopverdrag. Beroep op non-conformiteit. Verborgen gebrek; overgang van het risico, art. 69 Weens Koopverdrag. Essentiële stelling. Onbegrijpelijke uitleg door hof van bewi...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:1490
20-06-2014
Verbintenissenrecht. Contractuele uitkoopbevoegdheid tegen gefixeerde vergoeding positief contractbelang. Gefixeerde vergoeding verschuldigd bij ontbinding overeenkomst wegens wanprestatie? - RvdW 20...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:682
21-03-2014
Vorderingen op naam. Leidt contractueel overdrachtsverbod tot onoverdraagbaarheid? - NJ 2015/167 (Coface/Intergamma) met annotatie van H.J. Snijders
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:524
07-03-2014
Verzoek tot faillietverklaring o.g.v. bij verstekvonnis toegewezen vordering waartegen nog verzet open staat. Summierlijk blijken van bestaan vorderingsrecht, art. 6 lid 3 Fw. Feiten en omstandigheden...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:98
17-01-2014
Paritas creditorum: komt betaling van steunvorderingen door derden daarmee in strijd? Faillissementsrecht. Hoger beroep tegen faillietverklaring; taak appelrechter; beoordeling naar tijdstip uitspraak...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2013:CA0277
12-07-2013
Steunvorderingen benodigd voor faillietverklaring. - NJ 2013/397
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2012:BW4206
13-07-2012
Pluraliteit van schuldenaren en draagplicht in vennootschappelijke verhoudingen. - NJ 2012/447
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2010:BM3912
09-07-2010
Hoger beroep: strekking en koerswijziging in appèl. - NJ 2010/418
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR7341
18-03-2005
Arbeidsrecht. Art. art. 7:628 oud-BW. - met annotatie van G.J.J. Heerma van Voss
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR6176
04-03-2005
Niet responderen op essentiële stellingen in het kader van afstand van recht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2003:AF7676
11-07-2003
Recht op pleidooi in hoger beroep. NJ 2003, 567
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AB2772
26-10-2001
Appèlprocesrecht en pensioenverevening.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AB1073
13-04-2001
Onheuse omgangsondertoezichtstelling. - met annotatie van J. de Boer
Uitspraak

Eerdere successen met voeren van verweer in cassatie

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2018:2047
23-11-2018
De zaak van 'de liegende rechter' tegen advocaat - derogerende werking R&B bij korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:2160
23-11-2018
Raad voor de rechtspraak pleegt onrechtmatige daad jegens advocaat
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:285
23-02-2018
Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door curator van gefailleerde huurder - geldt opzegigng ook voor medehuurder?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:753
21-04-2017
Beëindiging franchiseovereenkomst i.v.m. ontdekking fraude. Onschuldpresumptie
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:752
21-04-2017
Vordering verhuurster tot ontbinding (onder)huurovereenkomst en ontruiming winkelruimte, na beëindiging franchiseovereenkomst supermarkt i.v.m. ontdekking fraude.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:2760
02-12-2016
Tardieve voldoening griffierecht en hardheidsclausule - rechtsmiddelenverbod
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:1059
03-06-2016
Contractenrecht. Levering vervuilde grond. Handelen in eigen naam of vertegenwoordiging. Kribbebijter-criterium. Eigen schuld (art. 6:101 BW). Schadebeperking.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Intellectuele eigendom. Handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3191:
30-10-2015
Beroepsaansprakelijkheid accountants/bedrijfsjuridisch adviesbureau. Advies aan cliënt om handelswaar te leveren, zonder zekerheid, ondanks liquiditeitsproblemen bij klant. Normschending? Oorzakelijk...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:1402
29-05-2015
Koop; doorverkoop. Recht van reclame (art. 7:42 lid 1 BW), onderzoeksplicht derde? Eigendomsvoorbehoud. Pauliana (art. 3:45 BW). Passeren beroep op onrechtmatige daad en bewijsaanbod.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:958
29-05-2015
Huwelijksvermogensrecht. Geldlening aan de ene echtgenoot tijdens diens huwelijk in gemeenschap van goederen. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere echtgenoot na ontbinding huwelijksgemeenschap;...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:817
03-04-2015
Bestuursrechtelijke geldschuld; last onder dwangsom; verjaring van verbeurde dwangsommen (art. 5:35 Awb). Stuiting van verjaring (art. 4:105 Awb en 4:106 Awb); aanmaning en invorderingsbeschikking doo...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2014:2906
03-10-2014
Bopz. Verzoek machtiging tot voortgezet verblijf; art. 15 Wet Bopz. Geneeskundige verklaring; behandelingsplan; beslistermijn.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2014:334
14-02-2014
Weigering tenuitvoerlegging Duitse alimentatiebeslissing en Duitse proceskostenbeslissing op grond van art. 34 onder 1 en onder 4 EEX-Vo (Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 ...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2012:BW5327
29-06-2012
Uitleg van een boetebeding en de matiging van de boete
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2008:BC1235
25-04-2008
Onrechtmatige daad. Strekking verbod voor apotheker uit art. 18 BUA om met een arts, rechtstreeks of zijdelings, enige overeenkomst betreffende het leveren van geneesmiddelen aan derden aan te gaan, a...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR8880
18-02-2005
Kinderalimentatie. Kosten voor bedrijfshulp - berekening van de draagkracht van de man
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2004:AR0175
08-10-2004
Aanspraak krachtens een afgesloten ongevallenverzekering op uitkering?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2004:AN8490
30-01-2004
Mag procespartij appelleren tegen afwijzing van beroep getuige op verschoningsrecht?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2002:AE2508
12-07-2002
Faillietverklaring na beëindiging toepassing van definitieve schuldsaneringsregeling
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AA9559
19-01-2001
Is voor slagen van beroep op dwaling nadeel vereist?
Uitspraak
Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59

Cassatieadvies – Second opinions – Third opinions

Het instellen van cassatieberoep is de enige weg om te voorkómen dat een (meestal in hoger beroep gedane) uitspraak onherroepelijk wordt. Cassatieberoep instellen voor een procespartij zal en mag een advocaat bij de Hoge Raad alleen doen nadat hij een positief cassatieadvies gegeven heeft. Dit is een advies met de strekking dat er een (voldoende) reële kans is dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak zal vernietigen.
Heeft u een negatief cassatieadvies ontvangen van een ander kantoor, dan is daarmee niet ‘dus’ gezegd dat er niets meer aan te doen valt. Degene die dit negatieve advies gegeven heeft, kan namelijk te voorzichtig geweest zijn of iets over het hoofd gezien hebben.

 

In de afgelopen jaren is het herhaalde malen voorgekomen dat ik, na een negatief cassatieadvies van een ander kantoor, bij wijze van second opinion tot een positief cassatieadvies kwam en dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak vernietigde (nadat ik conform het positieve advies) cassatieberoep instelde. MEER. Ook als u een third opinion wenst, kunt u bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy terecht.

Hoe overtuig je de Hoge Raad ervan dat hij een arrest of beschikking van een gerechtshof dient te vernietigen? Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de argumentatie voor de bepleite cassatie.

Ruime cassatie-ervaring en uitstekend opgeleidFoto.Toga.Krayenhoff

Voor cassatiezaken geldt eens te meer dat praktijk en wetenschap hand in hand gaan. Wij bogen niet alleen op aantoonbaar ruime ervaring in de cassatiepraktijk (SUCCESVOORBEELDEN), maar ook in de wetenschap (PUBLICATIES). Dat komt de kwaliteit die wij leveren onmiskenbaar ten goede.

Inmiddels al weer ruim 20 jaar geef ik cassatieadvies en procedeer ik bij de Hoge Raad in civiele zaken. Ik ben opgeleid door mr. G. Snijders, mijn patroon, die inmiddels al weer jaren raadsheer is in de Civiele Kamer van de Hoge Raad der Nederlanden.

Van Swaaij Cassatie & Consultancy

In ’s Hogen Raads kleine zittingszaal, november 2012 (foto Menno Bruning)

De civiele cassatiepraktijk van Van Swaaij Cassatie & Consultancy is eigenlijk een algemene civiele praktijk. De bijzonderheid is dat wij niet procederen bij een rechtbank of een gerechtshof en uitsluitend werken in opdracht van advocaten of partijen die (overwegen om door) te procederen bij de Hoge Raad.

 

Voorlichtingsfilm Hoge Raad

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Links

– Procesreglement  Hoge Raad der Nederlanden
– Griffierechten 2021