Noviomagus.  Niet zelden voelt (de cliënt van) degene die bij een advocaat bij de Hoge Raad cassatieadvies ingewonnen heeft de behoefte aan een second opinion. Dit namelijk bij een negatief cassatieadvies, een advies met als conclusie dat het instellen van cassatieberoep tegen de betreffende uitspraak (arrest/beschikking) niet zinvol is.

Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een second opinion ingewonnen werd nadat een positief cassatieadvies gegeven werd.

Zit er niet tòch muziek in een cassatieberoep?

Foto.Martin.Kantoor.Relaxed

Foto Debbie Bernasco

Verzoek om second opinion, wèl positief cassatieadvies en vernietiging door Hoge Raad

HR 21 maart 2014, RvdW 2014, 495: belangrijk arrest over uitleg

Eerder dit jaar casseerde de Hoge Raad nadat ik cassatieberoep ingesteld had en ik, voorafgaand in het kader van een second opinion, positief geadviseerd had. Anders dan degenen die de first opinion gaven, zag ik wèl muziek in het instellen van cassatieberoep. In deze zaak gaat het om uitleg van algemene voorwaarden, in het bijzonder van een beding dat bepaalt dat de verkoper zijn vordering op de inkoper niet zal overdragen. Was dit een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van art. 3:83 lid 3 BW? MEER

HR 12 juli 2013, NJ 2013, 397: hof gaat volgens Hoge Raad vier keer in de fout

foto.Martin.OM42.NJ

Foto SvS (iPhone 5s)

Ook vorig jaar casseerde de Hoge Raad nadat aan mijn opdrachtgever eerst een negatief cassatieadvies gegeven was en ik vervolgens een positief cassatieadvies gaf en conform beroep instelde bij de Hoge Raad.  Ook hier zag ik, anders dan degenen die het eerste cassatieadvies gaven,  wèl muziek in het instellen van cassatieberoep. De cassatietermijn was intussen overigens slechts acht (!) dagen. MEER

HR 18 december 2015, NJ 2016, 29

Ook in deze zaak, waarin iemand zich borg gesteld had voor schulden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan hij directeur-grootaandeelhouder was, werd eerst een negatief cassatieadvies uitbracht door een advocaat bij de Hoge Raad van een ander kantoor. Na mijn (vervolgens) gegeven positieve cassatieadvies, stelde ik cassatieberoep in. De Hoge Raad casseerde. MEER