Artikel 1   Begripsomschrijving

In deze Klachten- en Geschillenregeling wordt verstaan onder:

Cliënt: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst van opdracht met Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. (hierna: VSCC) van de advocatuurlijke dienstverlening van VSCC gebruikt maakt of gebruik heeft gemaakt;

Klacht: iedere uitlating van ongenoegen van een Cliënt over de dienstverlening door een advocaat van VSCC of door onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen;

Klager: de Cliënt die een Klacht uit;

Klachtenfunctionaris: de advocaat met de afhandeling van de klacht belaste functionaris.

Artikel 2   Toepassingsgebied

Deze Klachten- en Geschillenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen VSCC als opdrachtneemster en een Cliënt als opdrachtgever. Wijken de Cliënt en VSCC uitdrukkelijk af van deze Klachten- en Geschillenregeling in de overeenkomst van opdracht of in een ander schriftelijk document, dan is deze regeling niet of niet langer van toepassing.

Artikel 3   Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. De advocaat wijst de Cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht erop dat VSCC deze (op de website www.vscc.nl openbaar gemaakte) Klachten- en Geschillenregeling hanteert en dat deze regeling van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Is een Klacht na behandeling ervan niet opgelost, dan kan de Klacht ter verkrijging van een bindende uitspraak uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter voorgelegd worden, zoals volgt uit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden van VSCC.

Artikel 4   Behandeling klacht (interne klachtprocedure)

 1. De Klacht waarmee een Cliënt van VSCC (eventueel via het e-mailadres klacht@vscc.nl) benadert, zal naar de statutair bestuurder van VSCC doorgeleid worden. Deze bestuurder is advocaat en treedt op als Klachtenfunctionaris. Hij kan de behandeling van de Klacht aan een andere advocaat van VSCC opdragen, die dan voor deze behandeling als Klachtenfunctionaris geldt.
 2. Door de Klachtenfunctionaris wordt degene over wie is geklaagd in kennis gesteld van de ingediende Klacht.
 3. De Klachtenfunctionaris stelt de Klager en degene over wie is geklaagd in staat om een (nadere) toelichting te geven op de Klacht respectievelijk zijn visie naar voren te brengen.
 4. De Klachtenfunctionaris probeert met de Klager een oplossing te bereiken. Dit, waar mogelijk, in overleg en samenwerking met degene over wie geklaagd is.
 5. Binnen een maand na de ontvangst van de Klacht wordt zij afgehandeld door de Klachtenfunctionaris. Indien dit niet geschiedt, wordt hiervan onder opgave van redenen mededeling gedaan aan de Klager en wordt hierbij vermeld binnen welke termijn de klacht beoordeeld wordt.
 6. Van zijn oordeel over de al dan niet gegrondheid van de Klacht stelt de Klachtenfunctionaris de Klager en degene over wie geklaagd is schriftelijk op de hoogte. Hierbij kunnen aanbevelingen gedaan worden.

Artikel 5   Geheimhouding en geen kosten voor Cliënt

 1. De Klachtenfunctionaris en degene over wie geklaagd is houden de Klacht geheim.
 2. Geen vergoeding is verschuldigd door Klager voor de behandeling van Klacht.

Artikel 6   Verantwoordelijkheden en klachtenregistratie

 1. De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de Klacht.
 2. De Klachtenfunctionaris houdt de Klager op de hoogte over de afhandeling van de Klacht.
 3. De statutair bestuurder van VSCC of een door deze daartoe aangewezen persoon houdt een overzicht bij van alle ontvangen Klachten met daarbij het onderwerp van de Klacht.
  Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.