Algemene voorwaarden van Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. (maart 2021)

Van Swaaij Cassatie & Consultancy is een handelsnaam – VSCC is hiervan een verkorte versie – van Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. gebruikt de navolgende algemene voorwaarden.

 

1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. (hierna: VSCC), hetzij aan Sjef van Swaaij of een andere natuurlijke persoon, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens VSCC. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 

2. Iedere aansprakelijkheid van VSCC is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering(en) aanspraak geeft (geven); te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. De rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van een jaar na de dag, volgende op die waarop opdrachtnemer daadwerkelijk in staat was om een rechtsvordering in te stellen.

 

3. Bij het inschakelen van derden zal VSCC de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. VSCC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Iedere opdracht aan VSCC impliceert de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

 

4. In het geval dat er, om welke reden ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering(en), is de aansprakelijkheid van VSCC beperkt tot het bedrag van het door VSCC in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000.

 

5. Opdrachtgever vrijwaart VSCC tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van VSCC.

 

6. Het staat VSCC vrij om, indien haar dat voor een goede vervulling van de opdracht nuttig lijkt, voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen, bijvoorbeeld om te sparren met of (anderszins) advies in te winnen bij, bijvoorbeeld, een ter zake kundige hoogleraar.

 

7. Op deze algemene voorwaarden kan een beroep gedaan worden niet alleen door VSCC, maar ook door alle andere personen (natuurlijke personen en rechtspersonen) die bij de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever ingeschakeld zijn.

 

8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die voor VSCC werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn. Natuurlijke personen die (al dan niet slechts in fiscale zin resp. fictief) in een dienstverband met VSCC staan of hebben gestaan, dan wel als zelfstandige zonder personeel voor VSCC werkzaamheden verrichten of verricht hebben, zijn jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

9. Indien communicatie plaatsvindt tussen opdrachtgever en VSCC met behulp van elektronische middelen zoals e-mail, fax en sms-berichten, wordt een aan VSCC verzonden bericht geacht VSCC pas te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens opdrachtgever de diensten namens VSCC verricht van dat bericht daadwerkelijk kennis heeft genomen. Opdrachtgever is gehouden om te verifiëren of zulks geschied is.

 

10.1 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is veertien dagen, te rekenen van de dag volgende op die waarop de declaratie gedateerd is (declaratiedatum). De declaratie wordt vermoed ontvangen te zijn op de dag, volgende op de declaratiedatum.
10.2 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn bestaat de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding wegens vertraging in de voldoening van de met de declaratie gemoeide geldsom in rente van die som met ingang van de dag volgend op de laatste dag van voornoemde betalingstermijn van veertien dagen tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom voldaan heeft. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente die een schuldenaar ex art. 6:119a BW verschuldigd is, ongeacht of opdrachtgever behoort tot de in het eerste lid van dit art. 6:119a genoemde natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen en ongeacht of de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en VSCC in de zin van deze wetsbepaling een handelsovereenkomst is.
10.3 Indien en voor zover VSCC ter verkrijging van volledige betaling van voornoemde geldsom in of buiten rechte kosten maakt, zijn deze kosten integraal voor rekening van opdrachtgever, tenzij en voor zover opdrachtgever feiten stelt en bij gemotiveerde betwisting bewijst waaruit volgt dat het van toepassing zijn van deze tussen opdrachtgever en VSCC geldende regel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Tot deze kosten behoren onder meer zowel het honorarium van een advocaat die handelt in opdracht van VSCC of een door haar ingeschakeld incassobureau, als het griffierecht.
10.4 VSCC is zonder meer steeds bevoegd om al haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten totdat zij algehele betaling ontvangen heeft.

 

11. Te allen tijde is VSCC bevoegd om met het oog op nog te verrichten werkzaamheden (al dan niet opnieuw) een voorschot in rekening te brengen en hierbij een korte betalingstermijn te stellen. Voordat het voorschot ontvangen is, is VSCC niet gehouden om (verder nog) werkzaamheden te verrichten.

 

12. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens tariefsaanpassingen, telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen naar boven afgerond worden op een veelvoud van € 5.

 

13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VSCC wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en VSCC voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter voorgelegd worden.

 

14. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere toekomstige opdracht van opdrachtgever, ook indien deze toekomstige opdracht als zodanig (geheel) ‘los’ van een eerder aan VSCC verstrekte opdracht staat.

 

15. VSCC is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt opdrachtgever tevoren bericht.