De regelgeving houdt in dat een cassatieadvies gegeven moet worden voordat een advocaat bij de Hoge Raad voor een opdrachtgever gaat procederen bij de Hoge Raad. Artikel 7.6 van de Verordening op de advocatuur bepaalt namelijk:

„De advocaat bij de Hoge Raad adviseert de cliënt of, indien van toepassing, de advocaat die opdrachtgever is, tijdig en schriftelijk over:
a. de kansen van een principaal of incidenteel cassatieberoep dan wel verweer;
b. de aan dat cassatieberoep dan wel -verweer verbonden kosten en risico's;
c. de opportuniteit van het cassatieberoep dan wel -verweer, gelet op de te verwachten rechtsgang na vernietiging en eventuele verwijzing of terugwijzing."

Het komt erop neer dat aan iedere cassatieprocedure een cassatieadvies vooraf moet gaan, zowel indien cassatieberoep ingesteld wordt, als indien verweer gevoerd wordt tegen een cassatieberoep van een ander.

In een cassatieadvies wordt duidelijk gemaakt dat en waarom er wel of niet een redelijke kans is a. dat de Hoge Raad een uitspraak vernietigt indien cassatieberoep ingesteld wordt of b. het zinvol is om verweer te voeren tegen een cassatieberoep van de wederpartij en om ook zelf, al dan niet voorwaardelijk, (incidenteel) cassatieberoep in te stellen.

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59

Heeft u een negatief cassatieadvies ontvangen van een ander kantoor? Daarmee is niet gegeven dat er 'dus' niets meer aan te doen zou zijn. Degene die dit negatieve advies gegeven heeft, kan namelijk te voorzichtig geweest zijn of iets over het hoofd gezien hebben.

Wij geven vaak second opinions (en in voorkomende gevallen third opinions). Al herhaalde malen is het voorgekomen dat de Hoge Raad, na een door ons gegeven positieve second opinion, op basis van het door ons ingestelde cassatieberoep de bestreden uitspraak gecasseerd heeft. MEER.