Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2018:2047
23-11-2018
De zaak van 'de liegende rechter' tegen advocaat - derogerende werking R&B bij korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:2160
23-11-2018
Raad voor de rechtspraak pleegt onrechtmatige daad jegens advocaat
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:285
23-02-2018
Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door curator van gefailleerde huurder - geldt opzegigng ook voor medehuurder?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:753
21-04-2017
Beëindiging franchiseovereenkomst i.v.m. ontdekking fraude. Onschuldpresumptie
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:752
21-04-2017
Vordering verhuurster tot ontbinding (onder)huurovereenkomst en ontruiming winkelruimte, na beëindiging franchiseovereenkomst supermarkt i.v.m. ontdekking fraude.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:2760
02-12-2016
Tardieve voldoening griffierecht en hardheidsclausule - rechtsmiddelenverbod
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:1059
03-06-2016
Contractenrecht. Levering vervuilde grond. Handelen in eigen naam of vertegenwoordiging. Kribbebijter-criterium. Eigen schuld (art. 6:101 BW). Schadebeperking.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Intellectuele eigendom. Handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3191:
30-10-2015
Beroepsaansprakelijkheid accountants/bedrijfsjuridisch adviesbureau. Advies aan cliënt om handelswaar te leveren, zonder zekerheid, ondanks liquiditeitsproblemen bij klant. Normschending? Oorzakelijk verband. Schade door verlies van een kans. Devolutieve werking.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:1402
29-05-2015
Koop; doorverkoop. Recht van reclame (art. 7:42 lid 1 BW), onderzoeksplicht derde? Eigendomsvoorbehoud. Pauliana (art. 3:45 BW). Passeren beroep op onrechtmatige daad en bewijsaanbod.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:958
29-05-2015
Huwelijksvermogensrecht. Geldlening aan de ene echtgenoot tijdens diens huwelijk in gemeenschap van goederen. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere echtgenoot na ontbinding huwelijksgemeenschap; art. 1:102 BW. Beperking van verhaal o.g.v. tweede zin van art. 1:102 BW. Moet die beperking in dictum van de uitspraak worden opgenomen? Verschil met de tot 1 januari 2012 geldende regeling van art. 1:102 BW
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:817
03-04-2015
Bestuursrechtelijke geldschuld; last onder dwangsom; verjaring van verbeurde dwangsommen (art. 5:35 Awb). Stuiting van verjaring (art. 4:105 Awb en 4:106 Awb); aanmaning en invorderingsbeschikking door bestuursorgaan (art. 4:112 en 5:37 lid 1 Awb). Erkenning geldschuld (4:105 lid 2 Awb).
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2014:2906
03-10-2014
Bopz. Verzoek machtiging tot voortgezet verblijf; art. 15 Wet Bopz. Geneeskundige verklaring; behandelingsplan; beslistermijn.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2014:334
14-02-2014
Weigering tenuitvoerlegging Duitse alimentatiebeslissing en Duitse proceskostenbeslissing op grond van art. 34 onder 1 en onder 4 EEX-Vo (Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG 2001, L 12/1)
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2012:BW5327
29-06-2012
Uitleg van een boetebeding en de matiging van de boete
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2008:BC1235
25-04-2008
Onrechtmatige daad. Strekking verbod voor apotheker uit art. 18 BUA om met een arts, rechtstreeks of zijdelings, enige overeenkomst betreffende het leveren van geneesmiddelen aan derden aan te gaan, artikel 11 WUG en artikel 40 lid 4, aanhef en onder c, Wet BIG; voorkoming gevaar van belangenverstrengeling tussen apotheker en huisarts.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR8880
18-02-2005
Kinderalimentatie. Kosten voor bedrijfshulp - berekening van de draagkracht van de man
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2004:AR0175
08-10-2004
Aanspraak krachtens een afgesloten ongevallenverzekering op uitkering?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2004:AN8490
30-01-2004
Mag procespartij appelleren tegen afwijzing van beroep getuige op verschoningsrecht?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2002:AE2508
12-07-2002
Faillietverklaring na beëindiging toepassing van definitieve schuldsaneringsregeling
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AA9559
19-01-2001
Is voor slagen van beroep op dwaling nadeel vereist?
Uitspraak

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59