Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2024:569
16-04-2024
Erfrecht. Onbegrijpelijke uitleg dat eisers tot cassatie stelling van wederpartij niet betwisten.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2024:336
8-3-2024
Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Drijven van onderneming als afzonderlijke overtreding. Verzuim deel van gestelde overtredingen te beoordelen. Beslagkosten. Toepasselijkheid klachtplicht (art. 6:89 BW).
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2024:22
12-01-2024
Aan stelplicht voor verklaring voor recht te stellen eisen: zaaknummer 22/04386
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:1266
30-09-2023
Internationaal privaatrecht; bevoegdheid. Litispendentie, art. 12 Rv. Is voor aanhouding en onbevoegdverklaring op grond van art. 12 Rv alleen vereist dat buitenlandse (veroordelende) beslissing vatbaar is voor erkenning in Nederland of is vereist dat zij ook vatbaar is voor tenuitvoerlegging in Nederland? Tijdstip aanhangig maken van buitenlandse procedure; ambtshalve toepassing buitenlands recht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2023:835
02-06-2023
Art. 6:230a BW. Is groothandel in slachtafval dienst in de zin van Dienstenrichtlijn? Art. 6:230c BW. Informatieplicht ten aanzien van algemene voorwaarden. Verwijzing naar website.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2022:1813
02-12-2022
Aansprakelijkheid werknemer voor fraude - stelplicht werkgever en bewijsaanbod
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2022:1222
16-09-2022
Vervoerrecht. CMR. Bevat CMR een regel van bewijslastverdeling met betrekking tot vraag of tijdens vervoer door douane aangetroffen goederen dezelfde zijn als door afzender aan vervoerder meegegeven goederen?
Uitspraak
ecli:NL:HR:2022:874
17-06-2022
Schadevergoeding - interne kosten
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2022:274
18-02-2022
Onrechtmatige daad. Procesrecht. Letsel opgelopen in politiecel door zelfdestructief gedrag. Politie aansprakelijk omdat niet adequaat is gehandeld en niet tijdig is ingegrepen? Hof passeert verzoek om camerabeelden ter zitting te bekijken.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2022:164
11-02-2022
Beslagrecht. Conservatoir beslag tot levering merkrechten. Vervreemding merkrechten in weerwil van beslag. Art. 453a Rv. Tegen welke partij (vervreemder-beslagdebiteur of verkrijger) moet hoofdzaak worden gevoerd? Invloed faillissement en ophouden te bestaan beslagdebiteur. Proceskosten; art. 1019h Rv.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:1536
15-10-2021
Zaaknummer 20/03288. Klachtplicht. Aansprakelijkheid advocaat.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:649
23-04-2021
Kan een beroep op verjaring bij een twintigjarige verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:373
12-03-2021
Uitleg van de Warmtewet 2014. Is het gebruik van correctiefactoren daarin uitgesloten?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2021:36
08-01-2021
Onrechtmatige daad faillissementscurator. Overdracht met toestemming van schuldenaar van tot de boedel behorende levensverzekering (art. 22a lid 2, tweede volzin, Fw). Verhouding tot de bij afkoop of wijziging begunstiging geldende voorwaarde dat verzekeringnemer niet onredelijk benadeeld wordt (art. 22a lid 1 Fw). Informatieplicht curator jegens failliet.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:HR:2020:1783
13-11-2020
Noodweg (art. 5:57 BW). Welke voorwaarden mogen verbonden worden aan aanwijzing tot noodweg?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:1510
25-09-2020
Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband. Vernietiging exploitatievergunning op beroep van concurrent wegens gebrek in verordening waarop de vergunning berust. Stelplicht en bewijslast condicio sine qua non-verband. Mogelijkheden tot afwijking hiervan.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:1083
19-06-2020
Schadestaatprocedure. Contractenrecht. Voordeelstoerekening, art. 6:100 BW. Verhouding tussen hoofdprocedure en schadestaatprocedure. Onbegrijpelijke uitleg van de uitspraak in de hoofdprocedure en de daarin vastgestelde grondslag voor de aansprakelijkheid.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:885
15-05-2020
Openbare orde, internationaal privaatrecht en huwelijksgoederenrecht
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2020:213
07-02-2020
Arbeidsovereenkomst vernietigbaar wegens bedrog werknemer?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1409
20-09-2019
Toerekeningsverband (art. 6:98 BW) - categorische uitsluiting van schadesoort?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1298
06-09-2019
Verzekeringsrecht. Verzekering tegen risico van bedrijfsstagnatie bij brand, inclusief accres-clausule. Uitkering door verzekeraar gekort wegens onderverzekering. Tekortkoming assurantietussenpersoon door de verzekerde som niet tijdig te verhogen? Verzekerd belang en accres-clausule; invloed van onvoorziene omzetstijging.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1281
19-07-2019
Comparitie ten overstaan van raadsheer-commissaris waarbij partijen in de gelegenheid gesteld zijn om hun stellingen toe te lichten, maar zonder dat tevoren aan partijen medegedeeld is door het hof dat zij kunnen verzoeken om een meervoudige behandeling. .
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:641
19-04-2019
Bewijsrecht. Vereisten onderhandse akte. Is een meerdere bladzijden tellend geschrift dat uitsluitend aan het slot daarvan is ondertekend, een akte in de zin van art. 156 lid 1 Rv? Bewijslast valsheid akte. Wijze waarop bewijs in beginsel geleverd kan worden.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:572
12-04-2019
Bewijsrecht. Procesrecht. Art. 159 lid 2 Rv. Stellige ontkenning handtekening? Bewijslast (on)echtheid. Bewijsaanbod met betrekking tot ondeugdelijkheid uitgevoerde werkzaamheden in hoger beroep terecht gepasseerd?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:108
25-01-2019
Procesrecht. Faillissement. Indiening beroepschrift per fax. Tijdstip van ontvangst. Gerecht met verschillende locaties; moet beroepschrift bij bepaalde locatie worden ingediend? .
Uitspraak Blog

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59