0E849A6C-4CBD-427A-9F43-100991926D5E - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

De Krayenhoffkazerne, links, ligt vlakbij de Snijderskazerne, rechts (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Zaken van Van Swaaij Cassatie & Consultancy prominent in de kroniek

NoviomagusDe staat van het recht. In de editie van het NJB van 18 dezer (afgelopen vrijdag) staat weer een door Edwin van Wechem en Jac Rinkes geschreven kroniek van het vermogensrechtDeze kroniek verschijnt ieder half jaar in dit tijdschrift. Steevast staat deze kroniek vooraan in een ‘De staat van het recht’-editie van het NJB. Immers, het vermogensrecht is het voor de praktijk (verreweg) belangrijkste rechtsgebied.

Schietpartij Alphen aan den Rijn

In de kop boven deze kroniek wordt vermeld dat de Hoge Raad in de zaak over de schietpartij in Alphen aan den Rijn een nieuwe richting geeft aan de leerstukken relativiteit en causaliteit in het onrechtmatige daad-recht, en dat de bespreking van dat arrest doorgeschoven wordt naar de volgende kroniek wegens de ruimte die de chroniqueurs toegemeten is. Dit arrest is gewezen in twee gevoegde zaken. In beide zaken trad ik op voor de benadeelden. Dit om voor hen allen verweer te voeren in het door de Politie ingestelde cassatieberoep en om voor benadeelden die andere schade geleden hebben dan overlijdensschade of letselschade cassatieberoep in te stellen. MEER

Prejudiciële beslissing over renteswaps

De eerste uitspraak van de Hoge Raad die in de kroniek (los van de kop erboven) genoemd is de prejudiciële beslissing van 28 juni jl. over – kort gezegd – zorgplichten van een bank bij renteswaps en dwaling bij het aangaan van een renteswap. In die zaak stond ik bij de Hoge Raad gedupeerde MKB’ers bij in hun zaak tegen ABN AMRO Bank N.V. Het gaat om lastige materie, zoals de chroniqueurs schrijven.

Overigens duiden de chroniqueurs die uitspraak ten onrechte aan met „arrest”.  Het gaat immers om een beslissing (art. 392 Rv). In de prejudiciële procedure stond ik de MKB’ers bij. De chroniqueurs gaan uitgebreid op de materie in, mede in verband met de hierna vermelde arresten van 4 oktober jl.

Over die prejudiciële beslissing  lees je HIER MEER.

Rentederivaten-arresten van 4 oktober jl.

Aansluitend op het vermelden van die prejudiciële beslissing worden in de kroniek de twee rentederivaten-arresten van 4 oktober jl. genoemd.  Op een van deze arresten sta ik vermeld als de advocaat van de betreffende gedupeerde MKB-ers. MEER

De chroniqueurs geven te kennen dat zij in het kort de highlights schetsen. Tot de highlights behoort zonder meer dat in het arrest dat gewezen is in de zaak waarin ik als advocaat optrad (ECLI:NL:HR:2019:1499) in rov. 4.2.4 het hierna te noemen onderscheid gerelativeerd is.

In rovv. 4.2.1 en 4.2.2 van dit arrest heeft de Hoge Raad in essentie geoordeeld dat de ‘dwalingsrechtelijke mededelingsplicht’ onderscheiden moet worden van (1) de waarschuwingsplicht die een professionele aanbieder van risicovolle financiële producten en diensten kan hebben jegens een ondeskundige wederpartij, en (2) een uit een adviesrelatie voortvloeiende verplichting tot advisering.

Welnu, dit onderscheid is in die zin gerelativeerd in rov. 4.2.4, dat het mogelijk is dat informatie die de bank verkregen heeft vanwege (kort gezegd) haar zorgplicht of de bestaande adviesrelatie „relevant”  is om te beoordelen welke informatie zij aan de cliënt moet verstrekken om te voorkomen dat deze onder invloed van dwaling contracteert.

In rov. 4.2.7 oordeelt de Hoge Raad dan ook als volgt:

„Tot de omstandigheden van het geval waarvan de omvang en inhoud van de mededelingsplicht afhankelijk zijn, kan ook de informatie behoren die de bank verkrijgt door nakoming van haar zorgplicht of van haar verplichtingen uit een adviesrelatie.”

Overigens zijn de chroniqueurs niet ingegaan op die relativering van voornoemd onderscheid.

Ten slotte

Het is mooi om als advocaat opgetreden te hebben in zaken die prominent aan de orde komen in de belangrijkste kroniek van het NJB.