Noviomagus. In de editie van het NJB van vrijdag 11 dezer staat een Vooraf van Taru Spronken, NJB-redacteur en Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (strafzaken). Spronken stelt aan de kaak dat in arresten van de Hoge Raad onderliggende redeneringen vaak ver te zoeken zijn en dat uit een  arrest ook al niet naar voren komt welke dilemma’s in sommige zaken in ’s Hogen Raads raadkamer besproken zullen zijn.

Diep verankerde HR-overtuiging om zuinig te motiveren?

Trappen naar de Sint-Stevenskerk – Stikke Hezelstraat (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Volgens Spronken is er kennelijk een diep verankerde overtuiging bij de Hoge Raad dat er wel gemotiveerd moet worden, maar niet te veel. Consequentie is echter dat – in niet de woorden van Spronken, maar die van de opsteller van dit blogbericht  – ‘het gewone juristenvolk’ soms moet gissen naar de achterliggende beweegredenen als een in de jurisprudentie gevaren koers  bijgesteld wordt.

Spronken vindt dat het goed zou zijn dat in arresten van de Hoge Raad waarin principiële rechtskeuzes gemaakt worden meer uitleg gegeven moet worden en dat daarbij ook verschillen van inzicht aan bod moeten komen.

Niet volstaan mag worden met een standaardoverweging die eigenlijk slechts neerkomt op op het uitspreken van een machtswoord, want dat gaat ten koste van de kwaliteit van zulke arresten, meent Spronken.

Minderheidsopvattingen kenbaar maken

05E6F27A-F7DD-44E1-9824-79E25146D327 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaatTevens bepleit Spronken de introductie bij de Hoge Raad van het kenbaar maken van minderheidsopvattingen (dissenting of concurring opinions) teneinde verrijking en diepgang toe te voegen aan de kenbare juridische argumentatie.

Om de reden dat  ’s Hogen Raads  jurisprudentie (veel) meer in het teken van rechtsontwikkeling is gaan staan, is volgens Spronken geen deugdelijk tegenargument (meer) dat partijen graag zien dat de hoogste rechter een ondubbelzinnige uitspraak doet en met één stem spreekt.

Spronken wijst er voorts op dat in veel andere EU-lidstaten met een civil law achtergrond zoals Duitsland, Polen en Spanje minderheidsopvatting kenbaar gemaakt wordt en dat het derhalve niet gaat om een typisch common law fenomeen.

Lezen!

Het Vooraf heeft als opschrift: „Over motiveren”. Lezing van het Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link naar het Vooraf staat HIER.