Foto.Sionsweg - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Sionsweg hier ter stede, op zondag 30 juni jl. (foto SvS, iPhone XS Max)

Noviomagus. Toen ik in de zomer van 1999 begon in de cassatiepraktijk, bevroede ik niet dat de Hoge Raad zich in civiele zaken jaren later ook zou gaan bezighouden met de beantwoording van een of meer door een rechtbank of gerechtshof gestelde prejudiciële vragen. De wet voorziet (pas) sinds 1 juli 2012 in de mogelijkheid tot het stellen van dit soort vragen aan de Hoge Raad (artt. 392 e.v. Rv.).

De procedure bij de Hoge Raad waarin het gaat om een prejudiciële vraag is (dus) geen cassatieprocedure: de inzet is niet of een uitspraak van een rechtbank of gerechtshof vernietigd wordt en er wordt ook geen procesdossier gefourneerd bij de Hoge Raad. Het gaat ‘slechts’ om de beantwoording van de prejudiciële vraag of vragen. Een advocaat bij de Hoge Raad mag te dezen het standpunt van zijn cliënt naar voren brengen.

Rentederivaten

Afgelopen vrijdagochtend deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak in een procedure waarin de Amsterdamse Rechtbank prejudiciële vragen gesteld had over dwaling bij renteswaps. Bij de Hoge Raad stond ik de gedupeerden bij in hun juridische strijd tegen ABN AMRO Bank N.V.  Volgens het betreffende persbericht van de Hoge Raad, die mij het die vrijdagochtend per e-mail deed toekomen, houdt de uitspraak kort samengevat het volgende in.

„Een ondernemer die van zijn bank onvoldoende informatie heeft gekregen bij het afsluiten van een renteswap, kan zich beroepen op vernietiging van die overeenkomst wegens een onjuiste voorstelling van zaken. Daarvoor is niet nodig dat hij nadeel heeft geleden door de omstandigheid waarover hij een onjuiste voorstelling van zaken had. De renteswap moet als gevolg van de vernietiging in beginsel helemaal ongedaan worden gemaakt. Als hierdoor onevenwichtige resultaten zouden ontstaan, kan de rechter de gevolgen van de vernietiging echter beperken.”

Voornoemde gedupeerden worden in het geding bij de Amsterdamse Rechtbank bijgestaan door mr. Jan Michiel Wagenaar. Op zijn website is Jan Michiel afgelopen vrijdag reeds inhoudelijk op ’s Hogen Raad uitspraak ingegaan. MEER

Een link naar ’s Hogen Raads uitspraak staat HIER.