Vorig weekend in de omgeving van Groesbeek (iPhone 7)

Noviomagus. In zijn Vooraf van de editie van het NJB van dit weekend stelt Peter Wattel een voor juristen interessant onderwerp aan de orde, namelijk art. 4 van het zevende Protocol bij het EVRM, welk artikel als opschrift heeft (vetdruk weggelaten): „Right not to be tried of punished twice.” 

Wat schrijft Wattel? Sinds jurisprudentie van het EHRM uit 2009 dacht iedereen dat dit art. 4 prohibitief is voor cumulatie van twee bestraffende procedures over hetzelfde feitelijke gedrag, ook als de ene procedure ‘bestuurlijk’ en de andere ‘strafrechtelijk’ is, en ook als de twee procedures verschillende rechtsgoederen beschermen. Nadat een bestuursrechtelijke boete onherroepelijk geworden is mag volgens deze jurisprudentie, indien de bestuursrechtelijke procedure in wezen punitief (criminal) is, geen strafrechtelijke procedure gestart of voortgezet worden. Ook als bij oplegging van een strafrechtelijke sanctie rekening gehouden wordt met die boete, is volgens deze jurisprudentie sprake van een schending van dat het Protocol (dus: art. 4): ook  ‘verrekening’ mag niet.

Wattel signaleert dat het EHRM vorig jaar een uitspraak gedaan heeft die neerkomt op een belangrijke nuancering. Alleszins begrijpelijk schrijft Wattel dat wat betreft deze uitspraak een verrekeningsstelsel doorgaans voldoende is en dat zo’n stelsel in het bijzonder voldoende is indien – in Wattels woorden – cumulatie min of meer standaard en daarmee voorzienbaar is en temporeel niet te veel uiteenloopt.

Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.