foto.Nijmegen.Oversteek

In de verte de Waalbrug, dichterbij de spoorbrug en deze foto ISvS, iPhone 5s) is gemaakt op De oversteek.

Vind het niet strak, eerder naïef, van senator Duivesteijn: instemmen met een wet die gewoon blijft gelden óók als de door minister Blok gedane toezegging om de senator over te halen (dus: om te stemmen voor het aannemen van de wet) niet gestand gedaan wordt. Die toezegging houdt in dat bij  “ernstige effecten” de heffing aangepast resp. verlaagd wordt. Hierbij is al meteen sprake van een mits, namelijk dat dan elders in de begroting wordt geld  gevonden. 

Wat wèl strak geweest was: indien en zodra

In de jaren negentig kwam het voor dat pas ingestemd werd met een wetsvoorstel, indien en zodra de Regering terugkwam bij de Eerste Kamer met een novelle

In casu had senator Duivesteijn zich niet door minister Blok voor het blok moeten laten zetten. De senator had gewoon een novelle moeten eisen die ertoe strekt dat de wet slechts voor een bepaalde, beperkte tijd geldt.  (Veel ingewikkelder is een novelle die ertoe strekt dat bij “ernstige effecten” de heffing min of meer automatisch verminderd wordt.)