Sjef-Cher-36

Foto Debbie Bernasco

Recht op pleidooi. De Hoge Raad neemt dit fundamentele recht serieus, zo blijkt onder meer – het gaat om bestendige jurisprudentie – uit zijn arrest van 3 dezer, LJN BZ2867 (Transavia Airlines/Passagiers). De tekst van de hierna geciteerde rechtsoverwegingen spreekt voor zich:

“2.5.1 Onderdeel 2 betoogt dat de kantonrechter zijn tussen- en eindvonnis heeft gewezen zonder Transavia in de gelegenheid te stellen de zaak te bepleiten, ondanks een tijdig gedaan, daartoe strekkend verzoek.
De kantonrechter heeft daarmee gehandeld in strijd met art. 134 lid 1 Rv en art. 6 EVRM. Een dergelijke klacht valt onder art. 80 lid 1, aanhef en onder a, RO.

2.5.2 Deze klacht slaagt. Transavia heeft, blijkens de door haar overgelegde, correct geadresseerde, kennelijk succesvol verzonden faxberichten, tijdig, namelijk kort nadat de zaak voor de eerste maal naar de rol was verwezen voor vonnis, verzocht de zaak te mogen bepleiten. Op grond van het bepaalde in art. 134 lid 1 Rv hebben partijen in beginsel het recht hun standpunten bij pleidooi toe te lichten. Een verzoek om de zaak te mogen bepleiten zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogen worden geweigerd. Daartoe is noodzakelijk dat van de zijde van de wederpartij tegen toewijzing van het verzoek klemmende redenen worden aangevoerd of dat toewijzing van het verzoek strijdig zou zijn met de eisen van een goede procesorde. In elk van beide hiervoor bedoelde gevallen zal de rechter zijn redenen voor de afwijzing van het verzoek uitdrukkelijk moeten vermelden en zijn beslissing daaromtrent deugdelijk moeten motiveren (HR 27 januari 2012, LJN BU8513, NJ 2012/76). Nu het ervoor moet worden gehouden dat van de zijde van de passagiers tegen het verzoek van Transavia geen bezwaar is gemaakt en de kantonrechter niet heeft overwogen dat toewijzing van het verzoek strijdig zou zijn met de eisen van een goede procesorde, is de klacht terecht voorgesteld. Het hof waarnaar de zaak wordt verwezen zal partijen tot pleidooi moeten toelaten.”

Zie ook op deze weblog:

– Pleiten doet men staand

Partijberaad en pleidooi als breekijzer

schriftelijk pleidooi en omvang pleitnota