Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

Waalbrug.20.03.2021.2 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Zicht op de Waalbrug vanaf het Valkhofpark op zaterdag 20 dezer (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Harry’s vader

In een column in de Volkskrant las ik:  „Harry’s vader, Charles, wacht op zijn 72ste nog altijd op het moment dat hem een carrière wordt gegund, zijn moeder, Diana, werd na haar uitbraak uit ‘The Firm’ de slaaf van haar eigen mediapersoonlijkheid.”  Met het geciteerde wordt – ongetwijfeld onbedoeld – de suggestie gewekt dat Diana de moeder van Charles was. Immers, het woordje ‘zijn’ in het geciteerde kan niet terugslaan op Harry, want Harry is niet genoemd. (Harry’s ≠ Harry.)  Voorts had de komma na ‘gegund’ een punt moeten zijn.

Zakkig schrijven

In zijn meest recente Vooraf in NJB wijst Hartlief op een voorstel van Van Steenbergen & Wits (TRA 2020/91) voor een generiek rechtsvermoeden om schijnzelfstandigheid te voorkomen, welk rechtsvermoeden zij als volgt formuleren:

„Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende zekere tijd arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst, tenzij die ander aannemelijk maakt dat aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan: (a) hij die arbeid verricht, verricht die arbeid zonder toezicht en zonder instructie van die ander, zowel op grond van de overeenkomst krachtens welke de arbeid wordt verricht als in feite; (b) hij die arbeid verricht, verricht werkzaamheden die buiten de gewoonlijk door de onderneming van de werkgever verrichte werkzaamheden vallen; (c) hij die arbeid verricht, houdt zich gewoonlijk bezig met een onafhankelijk begonnen vak, beroep of bedrijf van dezelfde aard als dat waarmee de verrichte arbeid te maken heeft.”

Qua formulering vind ik dit voorstel, om met mijn promotor te spreken, een beetje zakkig, reeds omdat bij (a) t/m (c) telkens ‘hij die arbeid verricht’ staat. Beter is:

Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende zekere tijd arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst, tenzij die ander aannemelijk maakt dat degene die deze arbeid verricht:
(a) dit doet zonder toezicht en zonder instructie van die ander, namelijk noch op grond van de overeenkomst krachtens welke de arbeid verricht wordt, noch in feite;
(b) werkzaamheden verricht die buiten de gewoonlijk door de onderneming van de werkgever verrichte werkzaamheden vallen; en
(c) zich gewoonlijk bezighoudt met een onafhankelijk begonnen vak, beroep of bedrijf van dezelfde aard als dat waarmee de verrichte arbeid te maken heeft.

Zakkig schrijven (2)

Nog een ander voorbeeld van zakkig schrijven. Nadat in een advertentie vermeld is dat je als universitair docent onderzoek doet en onderwijs geeft, wordt daarin opgemerkt: „Waar het gaat om het onderwijs gaat het om zowel bachelor- als mastervakken, de begeleiding van scripties en het verrichten van coördinatie- en tutortaken.”
Voor twee keer ‘gaat’ in dezelfde volzin is er een alternatief. ‘Wat betreft onderwijs gaat het om’. En is niet beter ‘om het doceren in zowel bachelor- als mastervakken’?

Rechter/raadsheer ‘bij’ of ‘in’ een rechtbank/hof?

Waalbrug.20.03.2021.2 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Bijvoorbeeld op LinkedIn zie ik nog veel te vaak – in deze taalrubriek is er al herhaalde malen op gewezen (Afleveringen 43 en 68) – dat iemand vermeldt dat zij/hij rechter is bij bijvoorbeeld de Rechtbank Den Haag. Fout (en eigenlijk ook wat zakkig). Immers, het is rechter in de Rechtbank Den Haag. Zo is Hester Wattendorf raadsheer in de Hoge Raad en is Ton Hartlief advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hartlief is geen lid van de Hoge Raad en Wattendorf wèl. Hartlief is lid van het parket bij de Hoge Raad. Wattendorf is lid van de Hoge Raad, zit er derhalve in, en is aldus geen raadsheer bij de Raad. Ik vind het wat zakkig als iemand vermeldt dat hij raadsheer(-plaatsvervanger) is ‘bij’ bijvoorbeeld het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Onduidelijk schrijven

Charlotte Pavillon vroeg zich op Twitter alleszins begrijpelijk af of zij de enige is die het volgende twee keer moest lezen:

„4. Bent u in quarantaine omdat u:
– u een huisgenoot heeft of in nauw contact bent geweest met een persoon die corona heeft?
– {…]”.

Beter was het als er had gestaan ‘u een huisgenoot met corona heeft of (anderszins) in nauw contact bent geweest met een persoon die corona heeft?’.

Vorige aflevering van deze taalrubriek

Een link naar de vorige aflevering van deze veelgelezen rubriek staat HIER.