image

Gisteren, afsluiting van een lange werkdag met een krantje en een bockbiertje van Hertog Jan in Meesterschenkerij Café Jos (foto: Corrie ten Berge)

Noviomagus. Begin 2008 werd wijlen prof.mr. C.J.H. Brunner op een bijzondere bijeenkomst te Groningen herdacht. Bij deze gelegenheid zag bij wijze van eerbetoon een bijzonder werk het levenslicht.

foto.VerzameldeAnnotaties

Foto SvS (iPhone SvS)

In het voorwoord van de redactie en de uitgever van de Nederlandse Jurisprudentie in De verzamelde annotaties van prof. mr. C.J.H. Brunner wordt geëxpliciteerd dat deze bundel 204 noten bevat, waarvan de eerste gepubliceerd is in 1979.

foto.kantoor.19.11.14

Gisterenmiddag achter mijn bureau met groene thee (foto Joost Moorman, iPhone 6)

Anno 2014 is het nog steeds bepaald niet zelden dat ik het nuttig acht om kennis te nemen van een door mijn promotor geschreven noot onder een arrest van de Hoge Raad. Het kan niet verbazen dat ik dan gewoon deze door mij gekoesterde bundel er even bijpak. Overigens is deze fraaie bundel nimmer in de boekhandel terecht gekomen.