20130323-121922.jpg

Op vrijdag 22 dezer heeft prof. mr. A. Hammerstein zijn openbare les gegeven in de (zo goed als volle) aula van de Radboud Universiteit. Hij bezet de CPO-wisselleerstoel en heeft als leeropdracht Geschilbeslechting. Prof. Hammerstein heeft reeds een imposante loopbaan achter de rug. Thans is hij raadsheer in buitengewone dienst in de Hoge Raad en onder meer voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

De oratie ging over het wraken van rechters. Ik vond het een goed verhaal.

Nuttige wenk voor advocaten

Nuttig is ook de wenk die prof. Hammerstein geeft met betrekking tot de rechter die met zijn gedrag bij gelegenheid van comparitie of pleidooi (kort gezegd) de schijn wekt van vooringenomenheid. Je kunt namelijk als advocaat gewoon vragen of hij de zitting even wil schorsen, opdat tijdens deze break de gang van zaken besproken kan worden.

Voorafgaand aan de openbare les was er een symposium voor genodigden.

Symposium

Dit (niet openbare) symposium werd voorgezeten door prof. Hammerstein. Centraal stond de onafhankelijkheid van de rechter als beslisser in geschillen en in het bijzonder het voorkómen van vooringenomenheid. Sprekers waren de hoogleraren Carla Klaassen, Ivo Giesen, en Jan Vranken, die op verzoek van prof. Hammerstein met prikkelende stellingen kwamen. De discussies waren, vind ik, interessant, vermakelijk en scherp  (met name na de bijdrage van Ivo Giesen). Onder de deelnemers aan het symposium bevond zich – al dan niet nog als zodanig actief – menig raadsheer  in ’s Hogen Raads civiele kamer en menig hoogleraar burgerlijk (proces)recht.

Noviomagus

De foto is met een iPhone gemaakt door Rob van de Peppel (man van het eerste uur van de Sjef van Swaaij Proefschrift Bluesband) in restaurant Het Savarijn te Nijmegen: heerlijk eten en verrukkelijke wijn.