Beek.Ubbergen - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Afgelopen dinsdag, 2 dezer, tussen Ubbergen en Beek (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. De juridische kwalificatie van zogeheten platformarbeid – denk bijvoorbeeld aan Deliveroo-bezorgers – en de mogelijkheid tot het invoeren van een wettelijk vermoeden staan centraal in het door Ton Hartlief geschreven Vooraf van de NJB-editie van dit weekend.

Deliveroo trok aan het kortste eind bij het Gerechtshof Amsterdam. Dit werkte met een  ‘totaalbeoordeling’ van de omstandigheden, waarbij de partijbedoelingen ten aanzien van de kwalificatie van de overeenkomst niet meegewogen worden.

Rechtsvermoeden ‘arbeidsovereenkomst, tenzij’

Hartlief vestigt de aandacht op een vorig jaar op 17 juli 2020 genomen conclusie van A-G De Bock. Hierin bepleit zij niet alleen dat partijbedoelingen irrelevant zijn voor de kwalificatie, maar maakt zij zich tevens sterk voor een modernere invulling van het gezagselement. De conclusie van A-G De Bock wijst daarmee in dezelfde richting als de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Borstlap. Deze commissie staat de invoering van een rechtsvermoeden  ‘arbeidsovereenkomst, tenzij…’ voor om kwetsbare werkenden te beschermen.
De Hoge Raad heeft tot dusverre, gezien zijn arrest van 6 november 2020, niet verder willen gaan dan een diskwalificatie van de partijbedoelingen ten aanzien van de kwalificatie van een overeenkomst.

Hartlief hekelt Koolmees

Minister Koolmees heeft op 10 februari jl. de Tweede Kamer in essentie aldus geïnformeerd, dat modernisering van het arbeidsrecht en het tegengaan van schijnzelfstandigheid aan het nieuwe kabinet is. Koolmees wil, in weerwil van de ontwikkelingen in de rechtspraak en een recent voorstel van Van Steenbergen een Wits in TRA (2020/91), geen rechtsvermoeden invoeren. Koolmees toont zich eventueel bereid om platformarbeid, doch niet méér dan platformarbeid, op deze wijze aan te pakken.
Volgens Hartlief verbaast het gemak waarmee Koolmees zo’n rechtsvermoeden afwijst. Het nieuwe kabinet moet invoering serieus overwegen, vindt Hartlief en: „Schijnzelfstandigheid is een probleem dat zich niet tot platformarbeid beperkt, lastig aan te pakken is in de ‘totaalbenadering’ en daarom grover geschut verdient.”

Lezing van voornoemd Vooraf – het heeft als opschrift ‘Arbeidsovereenkomst! Of toch niet?’ – zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.