Noviomagus  In de komende editie van het NJB staat weer een civielrechtelijk Vooraf. Het is geschreven door Coen Drion. Hij werpt de vraag op of we niet moeten ophouden met Haviltexen indien er werkelijk niets „over en weer” gebeurd is. Drion wijst te dezen op de inhoud van algemene voorwaarden en eenzijdige rechtshandelingen: hier is (heel) vaak niets ‘over en weer’ gebeurd.

Foto.CoenDrion

Foto SvS (iPhone 6s)

Volgens Drion biedt de ontstaansgeschiedenis van het Haviltexarrest steun voor de stelling dat dan (dus: als er niets ‘over en weer’ gebeurd is) in plaats van de Haviltexmaatstaf te hanteren beter teruggevallen kan worden op gezichtspunten als contra proferentem (bij algemene voorwaarden) of hoe de wederpartij in redelijkheid de verklaring mocht opvatten (bij eenzijdige rechtshandelingen), hanteert de Hoge Raad hier thans nog de Haviltexmaatstaf.

Wat betreft die ontstaansgeschiedenis wijst Drion onder meer op de parlementaire geschiedenis van Boek 6 BW, waar op blz. 199 vermeld wordt dat het bij de vraag of een meerzijdige rechtshandeling, in het bijzonder een overeenkomst, tot stand is gekomen, in laatste instantie steeds aankomt „op wat partijen over en weer uit elkaars verklaringen of gedragingen omtrent hun wederzijdse bedoelingen (wil) hebben mogen afleiden {…}.” Drion laat niet onvermeld dat de Hoge Raad tot in detail op de hoogte was van de totstandkoming van het NBW: mr. W. Snijders, de regeringscommissaris voor het NBW, was destijds al lid van ’s Hogen Raads civiele kamer.

Lezing van voornoemd Vooraf zij (wederom) van harte aanbevolen. Een link staat HIER.