Foto.Waalkade

Foto Joost Moorman


Noviomagus
. In het NJB van afgelopen weekend staat het eerste Vooraf van Ton Hartlief sinds 1 april jl., met ingang van welke dag hij benoemd werd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. „Innovatie, wetgeving 2.0 en rechtspraak die daarbij past”, zo luidt dit Vooraf. In niet mis te verstane bewoordingen verenigt Hartlief zich met kritiek in het meest recent Jaarverslag van de Raad van State, waarin geconstateerd wordt dat wet- en regelgeving steeds vaker als ‘lastig obstakel’ gezien wordt en gewezen wordt op de dreiging dat rechtswaarborgen van burgers en samenhang in de rechtsorde in het gedrang komen door het streven naar effectiviteit en doelmatigheid alsmede op de positie van de rechter. Hartlief wijst erop dat de trend van regelgeving die met de tijd meebeweegt en die beleidsinstrument is in plaats van waarborgen schept en grenzen stelt, onvermijdelijk leidt tot rechters die dat alsnog gaan doen en daarbij eigenlijk geen ander alternatief hebben dan terug te vallen op ongeschreven recht, algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten. Diegenen die wet- en regelgeving vooral als hinderpaal ervaren, krijgen de rechters die zij verdienen, zo schrijft de NJB-redacteur. Met de Raad van State vindt Hartlief dat de wetgever eerst en vooral zélf de rechtsstaat bewaken moet. Eens!

Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.