Noviomagus. In de editie van het Nederlands Juristenblad van komend weekend staat het eerste door Ton Hartlief na de zomervakantie geschreven Vooraf.

Hartlief wijst erop dat het schadevergoedingsrecht een belangrijke vooruitgang  gemaakt heeft. Dit omdat het, zoals Hartlief schrijft, verrijkt is met een recht op smartengeld voor naasten en nabestaanden in geval van ernstig blijvend letsel of overlijden van een dierbare.

Foto.Hartlief..Werkkamer.3 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Die verrijking gaat daadwerkelijk in op 1 januari a.s., want dan treedt de Wet Affectieschade (Stb. 2018/132) in werking. Hier biedt Rutte III volgens Hartlief waar voor ons geld.

Volgens de alsdan door deze wet gewijzigde artt. 6:107 en 7:108 BW is de aansprakelijke persoon bij ernstig letsel of overlijden ook verplicht om aan „naasten”  van de gekwetste (art. 6:107) of overledene (art. 6:108) een bij of krachtens AMvB vast te stellen (forfaitair) bedrag te betalen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat.

In voornoemd Vooraf schetst Hartlief voordelen van de nieuwe wet en plaatst hij deze in meerdere perspectieven. Lezing van het Vooraf – met als opschrift Koopkracht  – zij van harte aanbevolen. Een link ernaar staat HIER.

De omvang van de forfaitaire bedragen

Bij het op 20 april jl. door de koning ondertekende Besluit vergoeding affectieschade zijn de bedragen vastgesteld. Een link staat HIER.