foto.De Waagh

Noviomagus, De Waagh (foto SvS)

Maar al te vaak zie ik in een dagvaarding iets wat er niet hoort te staan.

Art. 111 Rv

Dagvaarding geschiedt bij exploot, zo bepaalt het eerste lid van art. 111 Rv. Het tweede lid van dit art. 111, aanhef en letter c, bepaalt voor zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen dat het exploot van dagvaarding (naast de gegevens bedoeld in art. 45, derde lid, Rv onder meer) vermeldt:

“{…} de naam en het kantooradres van de advocaat die door de eiser wordt gesteld;”.

Niet strak: Y advocatenkantoor

Desniettemin bemerk ik nogal eens dat in een dagvaarding de vermelding staat dat degene op wiens verzoek de deurwaarder optreedt voor de betreffende zaak:

{…} woonplaats kiest op het kantooradres van Y Advocaten te (0000 ZZ) A  aan de Rechthalenstraat 1, van welk kantoor mr. X tot advocaat wordt gesteld en die als zodanig namens hem zal optreden {…}”.

Dat is niet gelukkig. Immers, art. 111 Rv eist slechts dat vermeld wordt de naam en het kantooradres van de advocaat – en niet de naam van het kantoor resp. enig kantoorverband waarbinnen de advocaat werkzaam is – die door eiser gesteld wordt.

van Swaaij Cassatie & Consultancy

Daarom staat in een cassatiedagvaarding die op mijn instigatie uitgebracht wordt ‘slechts’ de vermelding:

“{…} te dezer zake woonplaats kie­zende aan de Molenveldlaan 162 (6523 RN) te Nijmegen ten kan­tore van de advocaat bij de Hoge Raad mr. J.H.M. van Swaaij, die als zodanig aangewezen wordt door mijn verzoeker/verzoekster om hem te verte­gen­woordigen in na te melden ge­ding in cassatie {…}”.

De naam van het kantoor waaraan ik verbonden ben staat derhalve niet vermeld in het exploot van dagvaarding. De wet eist het niet en het is ook niet relevant. Het gaat er enkel en alleen om dat vermeld worden de naam en het kantooradres van de advocaat die door de eiser/eiseres gesteld wordt.

20130223-190838.jpgEn kom niet aan met de drogreden dat het aldus eenvoudiger zou zijn voor de medewerker van het betreffende gerecht om jouw adresgegevens resp. contactgegevens te vinden. Want die kan eenvoudig naar advocatenorde.nl gaan. Als je per se wilt, kun je onderaan op de laatste bladzijde van de dagvaarding dergelijke gegevens vermelden (in klein corps).