foto.borrel.terras.Krayenhof.mei.2016

Eerder vanavond op het terras van de Krayenhofkazerne (foto iPhone 6s)

Noviomagus. Iedere keer dat de Hoge Raad na een door mij ingesteld cassatieberoep de bestreden uitspraak vernietigt wegens hetgeen waarover in dit beroep geklaagd wordt, doet me dat goed.

Hedenochtend casseerde de Hoge Raad op basis van twee verschillende, door mij geconcipieerde niet met elkaar samenhangende klachten die twee afzonderlijke fouten in het arrest a quo betroffen.

Op rechtspraak.nl staat ten aanzien van ’s Hogen Raads vernietigende arrest de volgende inhoudsindicatie:

„Vermogensrecht, erfrecht. Zoon heeft vóór het overlijden van de moeder onrechtmatig gelden onttrokken aan haar vermogen. Berekening rente over de daaruit ontstane vordering; art. 6:119 lid 1 BW.”

Een link staat HIER.