Mutando non Mutor - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Afgelopen vrijdagmiddag tussen Dieren en Erlecom (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. Op 5 januari jl. plaatste ik op deze al weer ruim acht jaar oude blog een veelgelezen bericht over de aankondiging van de gerechtshoven dat per 1 april a.s. een bladzijdenlimiet zal gaan gelden die inhoudt dat, kort gezegd, in civiele dagvaardingszaken memories van grieven en antwoord (maximaal) 25 bladzijden mogen beslaan.

Inmiddels heeft de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht  van de Nederlandse Orde van Advocaten advies uitgebracht. Marc Janssen, lid van deze commissie, was zo aardig om mij daarop te attenderen.

Vernietigende en overtuigende conclusie van de Adviescommissie

De commissie concludeert met zoveel woorden als volgt:

  1. In procesreglementen kunnen geen beperkingen worden gesteld aan de omvang van processtukken. De voorgenomen maatregel staat op gespannen voet met de wet en de fundamentele beginselen van procesrecht, waaronder het recht op toegang tot de rechter, het beginsel van hoor en wederhoor en de goede procesorde. Met de voorgenomen maatregel komen deze beginselen juist in hoger beroep onder druk te staan.
  2. Problematisch is verder dat de maatregel wordt ingevoerd zonder dat daar een deugdelijke analyse van het probleem, de mogelijke oorzaken daarvan en de noodzaak en het nut van de aangekondigde beperking aan ten grondslag ligt, en zonder dat daarover de andere betrokkenen bij de rechtspleging (waaronder de advocatuur) zijn geconsulteerd.
  3. Tot slot is de maatregel praktisch niet uitvoerbaar en leidt deze tot rechtsonzekerheid en ongelijke behandeling. De criteria voor het maken van een uitzondering zijn niet helder. Het is bovendien aannemelijk dat de regeling juist leidt tot een grotere druk op de rechtspraak.

Lezing van voornoemd advies zij van harte aanbevolen. Je leest het HIER.