Waalbrug.close - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Zicht op de Waalbrug vanaf het Valkhof op 23 januari jl. (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. Afgelopen dinsdagavond zat Willem Engel bij Op1. Hij had het over het instellen van een „turbocassatieberoep”, althans over „turbocassatie”, tegen de beslissing van het Gerechtshof Den Haag tot schorsing van het vonnis van de Haagse Voorzieningenrechter, van welk vonnis het dictum voor zover hier van belang luidt: „veroordeelt de Staat artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg per omgaande buiten werking te stellen, waardoor ook de Tijdelijke regeling vervalt”.

Hoe snel kan men een uitspraak gecasseerd krijgen?

De zaak LaSalle was landelijk bekend. ABN AMRO verkocht zonder daarvoor de goedkeuring van haar aandeelhouders te vragen haar dochtervennootschap LaSalle aan de Bank of America. Bij beschikking van 3 mei 2007 verbood de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding ABN AMRO om over te gaan tot – kort gezegd – de (verdere) uitvoering van de verkoop. Die beschikking werd (al) gecasseerd op 13 juli 2007.

Dat is voor een cassatieprocedure zeer snel. Zo duurt een gewone cassatiezaak al gauw zo’n 14 maanden. Sneller gaat het met bijvoorbeeld een cassatieberoep tegen een faillietverklaring of bekrachtiging daarvan, maar zo’n cassatieprocedure duurt toch al gauw ruim een half jaar.

In de zaak LaSalle werkte iedereen mee: de Hoge Raad, partijen en de advocaat-generaal.

Gevoegelijk kan het erop gehouden worden dat Willem Engel c.s. met een ‘turbocassatie’ niet bereikt hadden dat de schorsing door het Haagse Hof al gisteren, woensdag, gecasseerd zou zijn.

Maar er is meer.

Verlof nodig voor instellen cassatieberoep

Zonder verlof van het Haagse Hof is het niet mogelijk om cassatieberoep in te stellen tegen die schorsing, omdat de uitspraak tot schorsing een tussenarrest is. Daarom kan hiertegen slechts cassatieberoep ingesteld worden tegelijk met het – in casu nog niet gewezen – eindarrest (art. 401a lid 2 Rv). En het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat het Hof, dat sowieso al gauw met een uitspraak komt na een voortgezette mondelinge behandeling (morgen), desverzocht verlof zou verlenen.