Noviomagus. Dagvaarden. Het eerste lid van art. 64 Rv bepaalt: “Geen exploot mag worden gedaan tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends.”

Evenmin mag een exploot worden gedaan op een zondag of een algemeen erkende feestdag. Indien de laatste dag van de termijn, waarbinnen het exploot kan worden gedaan, op een zondag of een algemeen erkende feestdag valt, kan het exploot de daarop volgende dag worden gedaan. Vorige twee volzinnen staan (in dezelfde volgorde) in het tweede lid van dit art. 64.

Lid 3 van art. 407 Rv

foto.iPhone.6

Mijn belangrijkste gereedschap (foto SvS, iPhone 5s)

Geen regel zonder uitzonderingen. Het derde lid van dit art. 64 bepaalt:

“De voorzieningenrechter of, in kantonzaken, de kantonrechter van het gerecht, waarvoor bij dat exploot wordt gedagvaard of opgeroepen, en in alle andere gevallen de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het exploot wordt uitgebracht, kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, verlof verlenen het exploot uit te brengen op alle dagen en uren.”

Relevantie bij instellen appèl

In mijn Haagse tijd werd ik op een gewone werkdag ’s avonds thuis (rond een uur of 19.30) door een advocaat die geen procureur was bij de Haagse Rechtbank. Deze advocaat was er, zo vertelde hij me, te laat achter gekomen dat die dag de laatste dag was van de appèltermijn. Of ik ‘even’ verlof van de Haagse Voorzieningenrechter kon regelen voor het die dag na 20.00 uur uitbrengen  een appèldagvaarding.Hoe regel je dat? Hoe kom je zo snel aan een telefoonnummer om snel een voorzieningenrechter te benaderen?
Ik besloot om eerst maar even te checken of het werkelijk de laatste dag van de appèltermijn bleek te zijn. Uit deze check kwam naar voren dat het de volgende dag ook nog kon.

Cassatiedagvaarding

foto.Kkazerne.2

Krayenhoffkazerne (foto iPhone 5s)

Hoger beroep instellen tegen een vonnis is gewoon een kwestie van even doen. Je kunt het bijna geheel aan de deurwaarder overlaten, als je zou willen (‘Dit is het vonnis, geen bijzonderheden en regel het’).

Geheel anders gesteld is het met het instellen van cassatieberoep tegen een arrest. Art. 407 lid 2 Rv namelijk bepaalt:
“De dagvaarding behelst, in plaats van hetgeen in artikel 111, tweede lid, onder d, is vermeld, de omschrijving van de middelen, waarop het beroep steunt.”
Cassatieklachten die niet in de de dagvaarding staan en pas later voorgesteld worden, kunnen niet tot cassatie leiden (nauwelijks uitzonderingen).

Relevantie art. 64 lid 3 Rv en cassatieberoep instellen

Foto.Gitaar.kantoor.Rob

Foto Rob van de Peppel

Er kunnen meerdere, op generlei wijze aan een advocaat bij de Hoge Raad toe te rekenen redenen zijn waarom hij pas rijkelijk laat kan beginnen met concipiërxen van een cassatiemiddel. Op deze blog kom ik daar nog wel eens op terug.Afgelopen maandagochtend (27 dezer)  was duidelijk dat, ondanks dat ik het ganse weekend (overdag) gewerkt had aan een uitvoerig cassatiemiddel – ik wil thans slechts kwijt dat het arrest tientallen bladzijden bevatte  -, het zeer nuttig zou zijn als de betreffende Voorzieningenrechter het in art. 64 lid 3 Rv bedoelde verlof verlenen zou. Mijn correspondent verzocht er (desgevraagd) afgelopen maandagmiddag om en dinsdagochtend (28 dezer) werd het verlof verleend. Gisteren (woensdag 29 dezer) werd op basis van dit verlof de cassatiedagvaarding om 22.00 uur uitgebracht, nadat ik de deurwaarder om 21.00 uur het PDF-bestand had doen toekomen. Er stond trouwens ook een koerier klaar om zonodig een fysiek exemplaar bij de deurwaarder te bezorgen. Verder kon ik nog terugvallen op de fax. We spelen op safe.

Reservedeurwaarder

Ik pleeg erop te staan dat ik een mobiel nummer van de deurwaarder heb om er bovenop te kunnen zitten.
Op mijn instigatie had voornoemde correspondent zelfs nog een deurwaarder achter de hand, namelijk voor het geval mijn ‘eigen’ deurwaarder me rond een uur of 22.00 nog niet bevestigd zou hebben dat hij exploot van cassatiedagvaarding gedaan had.