foto.GebouwHR

Op de Bezuidenhoutseweg met het station rechtsachter zie je in de verte het nieuwe gebouw van de Hoge Raad (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. De ervaren cassatieadvocaat kijkt er niet van op als hij van zijn correspondent te horen krijgt dat het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in hoger beroep ondanks herhaalde verzoeken nog steeds niet beschikbaar is gesteld door het betreffende hof. Het behoeft geen betoog dat in sommige zaken van groot belang kan zijn wat uit dit proces-verbaal al dan niet blijkt. Niet zelden komt het voor dat het proces-verbaal eerst verschijnt nadat eenmaal cassatieberoep ingesteld. Het is (met name in verzoekschriftenprocedures) gebruikelijk om daarbij  expliciet een voorbehoud te maken dat het cassatiemiddel aangevuld wordt indien het proces-verbaal, nadat het er eenmaal is, daartoe aanleiding geeft.

Hoge Raad schenkt klare wijn

foto.Gebouw.HR.2

Ingezoomd, Leve de iPhone 6s (foto SvS)

Vorig jaar, op 20 november, gaf de Hoge Raad een beschikking die aan duidelijkheid niet te wensen  over laat:

„Ingevolge art. 279 lid 4 Rv wordt van het ter mondelinge behandeling verhandelde en van de zakelijke inhoud van de afgelegde verklaringen een proces-verbaal opgemaakt. Art. 290 lid 2 Rv bepaalt dat de griffier zo spoedig mogelijk een afschrift van processen-verbaal verstrekt aan de verzoeker en aan de in de procedure verschenen belanghebbenden. Deze voorschriften strekken onder meer ertoe dat de verzoeker of een belanghebbende de inhoud van een proces-verbaal kan betrekken bij zijn beslissing of en, zo ja, op welke gronden hij een rechtsmiddel zal instellen. Dit brengt mee dat het verstrekken van een afschrift van een proces-verbaal niet afhankelijk mag worden gesteld van het al dan niet zijn ingesteld van een rechtsmiddel. Aan een verzoek tot afgifte van een proces-verbaal door een advocaat die verklaart daaraan behoefte te hebben omdat wordt overwogen een rechtsmiddel tegen de beslissing in te stellen, dient dan ook onverwijld te worden voldaan.

Aan voormelde voorschriften komt extra gewicht toe in zaken waarin de beslissing strekt tot vrijheidsbeneming (vgl. HR 14 februari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5193, NJ 1986/400).”

Een link naar ’s Hogen Raads beschikking staat HIER.