Foto.Afsluitdijk.2

Precies op de helft van de Afsluitduik, afgelopen zondag (foto CS, iPhone 6s)

Noviomagus. Niet lang geleden las ik het uit 2001 daterende proefschrift van Olav Haazen. Deze indrukwekkende dissertatie draagt de – terecht – pretentieuze naam „Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht. Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de rechtsdwaling en de democratische rechtsvindingsleer”. Er worden fascinerende vragen in behandeld.

De onzichtbare hand van Coen Drion

Foto.Afsluitdijk

Foto SvS, iPhone 6s

In de editie van het NJB van komend weekend staat een Vooraf van Coen Drion met als opschrift „De onzichtbare hand”.  De rechter vindt het recht zoals het altijd is geweest (en immer blijven zal). Dit uitgangspunt is niet onwrikbaar, zoals Coen Drion constateert. Soms gaat de Hoge Raad zelfs expliciet om.

Anticiperen bij contracteren – hoe gaat de praktijk ermee om?

Drion vindt het opmerkelijk dat hij nooit adviezen of procedures gezien heeft die terugwerkende kracht gewijzigde rechtsverhoudingen betreffen tussen niet bij de procedure in kwestie betrokken partijen. Drion acht het in beginsel niet wenselijk om rechtsregels met terugwerkende kracht te veranderen ten aanzien van het algemeen publiek (dat anders dan partijen niet bij de betreffende procedure betrokken is).

Tip van Drion

Drion geeft de praktijk in overweging om in contracten standaard op te nemen dat partijen niet wensen dat hun rechtsverhouding met terugwerkende kracht gewijzigd door een rechterlijke beslissing in een procedure waarbij zij geen partij zijn, en dat zij hun contract zo nodig zullen wijzigen om de effecten daarvan, waar mogelijk, teniet te doen.

Lezing van Drions Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.