foto.Bergendalseweg

Vorige week op de Bergendalsweg na een maaltijd in restaurant Grut, dat een dagelijks wisselende kaart heeft

Noviomagus. Vandaag gelden voor het laatst nog die vermaledijde pilots bij de gerechtshoven Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch. Thans doet zich nog de wonderlijk toestand voor dat er weliswaar een Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven is, maar dat dit bij maar liefst de helft  van de hoven niet van toepassing is. Er zijn echt ongelukken gebeurd bij de gerechtshoven Amsterdam en Den Bosch: advocaten die op basis van dit procesreglement meenden uitstel te zullen krijgen voor het nemen van een memorie van grieven en vervolgens een akte niet dienen kregen. Gelukkig heeft de Hoge Raad  die ‘pilot’-hoven wel teruggefloten (MEER), maar cassatieberoep – met alle kosten en vertraging – had niet ingesteld hoeven te worden als die verrekte pilots er niet geweest waren.

Het is minst genomen een beetje dom geweest om die pilots in te voeren.

Gelukkig is er morgen weer ècht een landelijk procesreglement. Dit zijn de overgangsbepalingen:

10.1  Toepasselijkheid reglement
De bepalingen van dit reglement zijn zowel van toepassing op zaken die voor als op zaken die na de invoering van dit reglement voor het eerst op een roldatum zijn ingeschreven.

10.2  Eenmalig uitstel proceshandelingen
In de zaken waarop niet een pilotreglement van de gerechtshoven Amsterdam of ’s-Hertogenbosch, maar het voordien geldende Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven van toepassing was, zal op de eerstvolgende roldatum na de invoering van dit reglement nog eenmaal een regulier uitstel worden verleend overeenkomstig het in laatstgenoemd reglement voor de desbetreffende proceshandeling bepaalde.

10.3  Datum inwerkingtreding
Dit reglement vervangt met ingang van 1 september 2016 het voordien geldende Landelijk procesreglement civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven en de pilotreglementen van de gerechtshoven Amsterdam en ’s-Hertogenbosch.”

En dames en heren beleidsbepalers, alsjeblieft nooit meer pilots!

Een link naar het nieuwe procesreglement staat HIER.