Woontorens - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Bij het station hier ter stede (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ) steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek,Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

Noviomagus. In een vorig jaar gewezen kantonrechterlijk vonnis valt te lezen dat in „7:296 lid 3 BW is bepaald, dat de rechter – in een geval als deze, waarin {…}”. Er had moeten staan  ‘in een geval als dit’.

Ook op het niveau van de cassatierechtspraak gaat het niet altijd goed. Zo is geoordeeld in HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213 (onderstreping toegevoegd):

„Daarbij verdient opmerking dat a) de rechter ingevolge art. 3:53 lid 2 BW desgevraagd aan de vernietiging geheel of ten dele haar werking kan ontzeggen als de reeds ingetreden gevolgen van de arbeidsovereenkomst bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, en b) de in geval van vernietiging toepasselijke afdeling omtrent onverschuldigde betaling in Boek 6 BW2 ertoe strekt de wederzijdse verplichtingen tot ongedaanmaking van hetgeen onverschuldigd is betaald, toe te snijden op de feiten en omstandigheden van het voorliggende geval.” LINK

Hoezo feiten en omstandigheden?

Waarom heeft de Hoge Raad het over feiten en omstandigheden? Omstandigheden immers zijn toch ook feiten? (Aangenomen mag worden dat de Hoge Raad met ‘omstandigheden’ niet doelt op regels die behoren tot recht in de zin van art. 79 RO.) Feiten en omstandigheden is als dieren en honden.

Mogelijk is de gedachte geweest dat niet ieder feit ook een omstandigheid is (zoals niet ieder dier een hond is). Dit laat evenwel onverlet dat  ‘feiten en omstandigheden’ ongelukkig is.

Wèl goed deed de Hoge Raad het bijvoorbeeld in HR 28 april 2000, NJ 2000/430 (Van Hese/De Schelde):

„Of in gevallen als het onderhavige toepassing van de verjaringstermijn van dertig jaar na de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, inderdaad naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zal met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval [onderstr. SvS] moeten worden beoordeeld.” LINK

Terug naar rov. 3.2.1 van de op 7 februari jl. gegeven beschikking. Ik zou geschreven hebben  ‘de feiten van het betreffende geval’ of ‘de in het betreffende geval gegeven omstandigheden’.

Het vorige Taallesje voor juristen

Een link naar de vorige aflevering van deze rubriek staat HIER.