IMG_4762

Kantoorfiets van Van Swaaij Cassatie & Consultancy (foto SvS, iPhone 6)

Noviomagus. Op 3 april jl. heeft de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijk arrest gewezen. Het betreft de vraag hoe de verjaring van dwangsommen die opgelegd zijn door een bestuursorgaan gestuit kan worden. Impliceert de bekendmaking van een invorderingsbeschikking dat de verjaring gestuit wordt? Ja volgens de Gemeente Simpelveld, die verbeurde dwangsommen trachtte te executeren en die in executiekortgeding als gedaagde in het gelijk gesteld werd door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. De Gemeente betoogde in dit kort geding dat uit de bekendmaking van de invorderingsbeschikking reeds duidelijk de bedoeling blijkt om tot invordering over te gaan, en dat weliswaar in de betreffende verjaringsregeling in Algemene wet bestuursrecht (artt. 4:105 en 4:106) deze bekendmaking niet als stuitingsmiddel genoemd wordt, maar dat – kort gezegd – een redelijke wetstoepassing meebrengt dat deze bekendmaking wèl de verjaring stuit.

Oorspronkelijk eiser, die de dwangsommen verbeurd had, appelleerde bij het Gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch, dat hem in het gelijk stelde en dat de Gemeente verdere executie verbood. De Gemeente stelde cassatieberoep in.

Sjef van Swaaij

Foto Gerard Visser

Voor oorspronkelijk eiser voerde ik met succes verweer tegen het cassatiemiddel: de Hoge Raad verwierp het beroep.
Een link naar ’s Hogen Raad hiervóór vermelde arrest van 3 april jl. staat HIER.