Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek,Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

Sluizen in de Maas onder Maastricht, 15 juni jl. (foto SvS, iPhone X)

Niet zelden zie ik dat een advocaat in bijvoorbeeld een e-mail aan een andere advocaat schrijft dat hij hem in aansluiting op de betreffende brief van die andere advocaat „kan”  berichten dat zijn cliënt akkoord is met het bij die brief gedane aanbod.

Die formulering in die e-mail is een voorbeeld van hoe het niet moet. (Althans indien de bedoeling van die advocaat is om bij die e-mail die andere advocaat te berichten dat het aanbod ‘hierbij’ aanvaard wordt.)

Immers, in die e-mail schrijft die advocaat (letterlijk) slechts dat hij die andere advocaat „kan” berichten dat dat voorstel aanvaard wordt, maar die e-mail houdt niet (letterlijk) tevens in dàt dat aanbod aanvaard wordt. De enkele mededeling tenslotte dat ik degene aan wie ik een e-mail zend „kan” berichten dat mijnerzijds een aanbod aanvaard wordt, houdt niet (letterlijk) in dàt het aanbod aanvaard wordt.

Met de eventuele tegenwerping dat een dergelijke e-mail ’toch vast wel’ opgevat mag worden als aan een aanvaarding van dat aanbod wordt miskend dat wij zodanig strak en helder moeten schrijven, dat wij er zeker van mogen zijn dat ook bij een letterlijke uitleg van wat wij schrijven geen enkel misverstand kan ontstaan aangaande de boodschap die wij met ons schrijven beogen over te brengen. Ruis moet vermeden worden.

‘Ik mag u wel verzoeken’

Zo (bijvoorbeeld) schrijf ik wel eens dat ik degene tot wie ik mij richt  „wel mag verzoeken om”  bijvoorbeeld de betreffende termijn met twee weken te verlengen, „hetgeen ik hierbij doe.”  Gezien het voorgaande, zal meteen duidelijk zijn dat de woordjes hetgeen ik hierbij doe ertoe dienen om er geen misverstand over te laten bestaan dat ik ook daadwerkelijk om termijnverlenging verzoek.

Link naar het vorige Taallesje voor juristen

Een link naar de vorige aflevering van deze rubriek staat HIER.