Foto7Casus

De eigenaar van een motor verkoopt en levert deze aan iemand die weet dat er een stil pandrecht op rust voor een schuld die deze verkoper of een derde aan een kredietverschaffer heeft.

Vraag

Waarom nu eigenlijk precies blijft de kredietverschaffer pandhouder?

Ter nadere bepaling van de gedachten

Bij Asser-Mijnssen-De Haan-Van Dam (vijftiende druk, 2006, nr. 339, blz. 70) leest men dat het eerste lid van art. 3:86 BW – N.B.: dit art. 3:86 speelt (dus) geen rol als degene wie geleverd wordt bekend is of behoort te zijn met het pandrecht – ook beschermt tegen de onbevoegdheid van de vervreemder die erin bestaat dat hij, in verband met het bestaan van beperkte rechten op de zaak, niet “{…} bevoegd is de onbezwaarde eigendom over te dragen {…}”, en aansluitend dat in het tweede lid van dit artikel buiten twijfel gesteld wordt dat beperkte rechten vervallen.

Terug naar de vraag

Waarom blijft de kredietverschaffer pandhouder? Dankt hij zijn gecontinueerde pandrecht aan (gedeeltelijke) beschikkingsonbevoegdheid van de verkoper?

Later op deze blog meer. VERWIJZING Intussen kunt u hieronder – bij voorkeur op deze site (want dat houdt de gedachtewisseling centraal) – alvast reageren. Op deze blog worden reacties meegenomen.
Overigens is de eigendom van de motor op de foto  van een goede vriend: Jochem Prinsen (advocaat bij Nauta Dutilh). Bij mijn weten rust geen pandrecht op die zaak.