Samen het verschil maken tussen winnen en verliezen

Foto.Telefonerend

Van Swaaij Cassatie & Consultancy fungeert als sparringpartner (lawyers’s lawyer) voor advocaten die de kans op succes in de zaak voor hun cliënten in een civiele procedure in eerste aanleg of in hoger beroep zo groot mogelijk willen doen zijn.

Sparringpartner voor advocaten (achter de schermen)

Wat maakt het verschil tussen winnen en verliezen?

Het antwoord is tweeërlei: overtuigingskracht en geen fouten maken.
Een goed processtuk helpt de rechter om uw cliënt in het gelijk te stellen. Het schrijven van een goed processtuk is echter een ambacht dat (zwaar) onderschat wordt.

Wij hebben ruime ervaring met het sparren met en adviseren van advocaten. Hierbij gaat het onder meer om het meelezen van door onze advocaat-opdrachtgevesr opgesteld concepten van  processtukken. Wij reiken suggesties aan omtrent tactische en strategische keuzes, checken of het verhaal werkelijk overtuigend is, en of argumenten niet nog veel krachtiger gepresenteerd kunnen worden.
Zonder uitzondering zijn de reacties op onze input (zeer) positief.  Onze input wordt ervaren als nuttig en leerzaam voor volgende processtukken.

Procederen in hoger beroep – voetangels en klemmen

Het appèlprocesrecht is uiterst gecompliceerd en niettemin geen erkend specialisme binnen de advocatuur, zoals wij kunnen lezen op de achterflap van het handboek “Civiel appel” van Snijders en Wendels.

Van Swaaij Cassatie & Consultancy heeft de ervaring, kennis en kunde ruimschoots in huis om u, advocaat, van dienst te zijn als adviseur en sparringpartner. Iedere opdrachtgever is zonder uitzondering positief over onze dienstverlening, die erop gericht is dat de appèlrechter uw cliënt (alsnog of wederom) in het gelijk stelt.

Drie vragen

  • Bent u ervan overtuigd dat u in appèl tactische en strategische blunders vermijdt?
  • Retorica: heeft u een optimaal aanpak om de appèlrechter te overreden om uw cliënt – en niet pij – in het gelijk te stellen? Schrijft u uw processtukken op een wijze waarop deze bij een raadsheer een uitstekende indruk maken?
  • Anticipatie op cassatie: hoe procedeert u in appèl optimaal met het oog op een eventuele (‘eisende’ of ‘verwerende’) cassatieprocedure?

Hoe de appèlrechter te overreden om uw cliënt in het gelijk te stellen?

Retorica. De rechter overreden om uw cliënt in het gelijk te stellen. Hoe doe je dat? Goed en overtuigend procederen is een ambacht. Het is geen sinecure. Niet zelden wordt bij het concipiëren van een processtuk onvoldoende onderkend dat het stuk gelezen wordt door iemand (lees: de rechter) die geen voorkennis heeft en onbevangen is. In menige zaak was mogelijk een veel beter resultaat behaald, indien meer precisie en bepaaldheid was betracht.
Bovendien plegen maar al te vaak kansen onbenut gelaten te worden om ook wat betreft zowel de opbouw, structuur en lay-out, als het gebruik van de taal de overtuigingskracht te vergroten.

Weet u fouten te voorkómen en vergroot u substantieel de overtuigingskracht van uw processtukken in appèl, dan stijgt daarmee significant de kans dat uw cliënt in appèl alsnog of eveneens in het gelijk gesteld wordt.
van Swaaij Cassatie & Consultancy
De ervaring uit onze appèlconsultancypraktijk wijst uit zowel dat ieder concept van een processtuk ook op retorisch vlak substantieel aan overtuigingskracht winnen kan, als dat het de investering dubbel en dwars waard is. Menigeen namelijk is u voorgegaan en zonder uitzondering koppelen mijn opdrachtgevers terug dat zij er echt iets van leren en mee kunnen.

Ook u zult bemerken dat het werkelijk wat toevoegt. Uw processtuk wordt er substantieel overtuigender op.
Bovendien is het voor u meteen een renderende investering in uw expertise.

Achter de schermen sparren met een onafhankelijke deskundige

vanswaaij-call-to-action1
Bel ons vrijblijvend even. Een eenvoudige  eerste stap op weg naar victorie voor uw cliënt (ook) in appèl. Ik ben uw makkelijk benaderbare sparringpartner en adviseur. Onze samenwerking is onconventioneel en vooral informeel.

Anticipatie op cassatie

U kunt in hoger beroep op een zodanige wijze procederen, dat uw cliënt – ongeacht of hij in appèl wint of verliest – de sterkst mogelijk uitgangspositie heeft voor een eventuele cassatieprocedure. Ook hier sta ik u met raad en daad bij.

Blogberichten over procederen in hoger beroep

Opnieuw appelleren tegen vonnis na niet-ontvankelijkverklaring in appèl? MEER 

Appellanten ten onrechte wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk verklaard MEER

Ondubbelzinnige instemming bij pleidooi met verbreding rechtsstrijd in appèl? MEER

Te late betaling griffierecht: H.J. Snijders bepleit een terme de grâce MEER

Verval van het recht om een memorie van grieven te nemen MEER

Valkuil: anticipatie-exploot in appèl en deadline betaling griffierecht door appellant MEER

Verzet na zuivering verstek in appèl – Hoge Raad aanvaardt uitzondering MEER

Hoge Raad casseert: appèlrecht die terugkomt van verlening akte niet-dienen memorie van grieven MEER

Omgekeerde prorogatie (art. 96 Rv) MEER

Hoge Raad breekt staf over arrogantie van gerechtshoven: je processtuk mag je wèl faxen MEER

Herstelexploot na herstelexploot na appèldagvaarding MEER

Appèlrekest: processtukken eerste aanleg als producties? MEER

Incidenteel hoger beroep of ‘zelfstandig appèl’ instellen? MEER

Schriftelijk pleidooi: beperking omvang pleitnota toegestaan? MEER

Verstrijkende beroepstermijn, art. 64 lid 3 Rv en reservedeurwaarder MEER

Reformatie in peis-verbod als rechtsregel? MEER

Rolreglement gerechtshoven als breekijzer: partijberaad en pleidooi MEER

Elementair appèlprocesrecht voor gevorderden (2): wat is een grief? MEER

Toepassing hardheidsclausule bij tardieve betaling griffierecht MEER

Civiel appèl: positieve devolutieve werking MEER