Foto.Waalbrug.juli.2016

De Waalbrug in juli 2016 (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. „Armoede in het privaatrecht”  is het treffende opschrift van het door Ton Hartlief geschreven Vooraf in de editie van het Nederlands Juristenblad van dit weekend. Daarin brengt Hartlief onder meer de lommerd onder de aandacht van het brede juristenpubliek. Zoals hij schrijft, is de meeste civilisten de sinds 1 juli 2014 bestaande Titel 7.2D BW ontgaan, waarin een moderne regeling opgenomen is van de overeenkomst van pandbelening. Art. 7:130 lid 1 BW omschrijft de overeenkomst van pandbelening als:

„{…} de overeenkomst waarbij de ene partij, het pandhuis, aan de andere partij, de pandbelener, een geldsom ter beschikking stelt en de pandbelener daartegenover een roerende zaak, niet zijnde een registergoed, in de macht van het pandhuis brengt met het beding:

a. hetzij dat het pandhuis de zaak aan de pandbelener teruggeeft, indien deze binnen de beleentermijn de geldsom volledig aan het pandhuis heeft terugbetaald en de pandbeleningsvergoeding volledig heeft voldaan, en dat het pandhuis eigenaar van de zaak wordt, indien volledige terugbetaling van de geldsom en volledige voldoening van de pandbeleningsvergoeding binnen de beleentermijn uitblijft;

b. hetzij dat de pandbelener de zaak terstond aan het pandhuis in eigendom overdraagt, maar het pandhuis gehouden is de zaak aan de pandbelener terug te geven, indien deze binnen de beleentermijn de geldsom volledig aan het pandhuis heeft terugbetaald en de pandbeleningsvergoeding volledig heeft voldaan.”

Zoals Hartlief schrijft, is er voor de pandbelener geen betalingsverplichting, geen restschuld en ook geen BKR-toetsing en zit de pandbelening mede door de regulering bij consumentenkrediet in de lift. Hartlief vraag hierbij droogjes af of dat (die regulering) vooruitgang is. In voornoemd Vooraf gaat het intussen om nog een andere, bredere kwestie.

Waar het privaatrecht bijdraagt of beoogt bij te dragen aan het voorkómen en bestrijden van armoede, gaat dat veelal ten koste van de contractsvrijheid. Hartlief neemt stelling. Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen.

Een link staat HIER.