Foto.meeuwen - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Afgelopen juli in de buurt van Kijkduin (foto SvS, iPhone X)

Versie 2.0

Noviomagus. Op 28 oktober 2016 vernietigt de Hoge Raad een in kort geding door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 28 juli 2015 gewezen arrest. Verschillende cassatieklachten treffen doel. Mooi, want een jaar eerder had ik het cassatieberoep ingesteld.

Zoals gebruikelijk wordt ’s Hogen Raads arrest nog op de dag van het wijzen ervan gepubliceerd op Rechtspraak.nl. (Een link staat HIER.) Bij „Inhoudsindicatie” wordt vermeld:  „Verbintenissenrecht. Vraag of coöperatie van huisartsen gehouden is huisarts aan wie voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot waarnemingsdiensten. Contractsvrijheid, beoordelingsruimte, verantwoordelijkheid voor patiëntenzorg. Belangenafweging, motiveringsklachten”.

In de NJ  (2017/323) wordt dit arrest gepubliceerd.
Bovendien schrijft NJ-annotator J. Legemaate er een noot onder.

In casu op Rechtspraak.nl niet de tekst van het gecasseerde arrest

Op Rechtspraak.nl wordt bovenaan de betreffende ‘publicatiepagina’ van het arrest (wederom:  HIER) bij „Formele relaties” gesuggereerd dat daar een link staat naar de tekst van het gecasseerde arrest: „In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:5674, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen”.

Klik je echter op de in het laatste citaat opgenomen link, dan zie je het volgende (op het scherm van een iPhone X):

Schermfoto.rechtspraak.nl - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Schermfoto SvS (iPhone X)

Onder „Datum publicatie” wordt (dus) vermeld: „Deze uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl.”

Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl

In het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl (LINK) wordt niet gewoon bepaald dat iedere gecasseerde uitspraak gepubliceerd wordt op Rechtspraak.nl. Zo (bijvoorbeeld) wordt de gecasseerde uitspraak niet genoemd in art. 5, bepalende (lay-out iets anders):

„Een uitspraak wordt altijd gepubliceerd indien:

a. de zaak voor, tijdens of na behandeling ter zitting aandacht heeft gehad van de publieke media in de ruimste zin des woords;

b. de uitspraak in een op de juridische beroepsgroep gericht medium is gepubliceerd of besproken;

c. de uitspraak van bijzonder belang is voor bepaalde beroepsgroepen of belangengroeperingen;

d. de uitspraak mede de belangen raakt van natuurlijke of rechtspersonen die geen partij waren in het geding;

e. de uitspraak een jurisprudentievormend karakter heeft, bijvoorbeeld doordat een eerdere jurisprudentielijn wordt gewijzigd, genuanceerd, ingeperkt of uitgebreid, of doordat een bepaalde casuïstiek of wettelijke bepaling voor het eerst aan het oordeel van de rechter is onderworpen;”.

(Kennelijk abusievelijk staat in dat artikel 5, althans zoals dat besluit gepubliceerd is op Rechtspraak.nl, na het woordje „onderworpen” een puntkomma in plaats van een punt.)

De gecasseerde uitspraak wordt kennelijk niet of niet steeds geschaard onder de in art. 6 van dat besluiten vermelde uitspraken waarvan dit art. 6 bepaalt dat zij „zoveel als mogelijk gepubliceerd” worden, namelijk uitspraken „van rechtbanken en gerechtshoven, in het bijzonder van meervoudige kamers, voorzover niet gepubliceerd krachtens de artikelen 3, 4 of 5, en voorzover daarin niet uitsluitend standaardformuleringen zijn gebruikt”.