Procederen bij de Hoge Raad in civiele zaken

De advocaten van Swaaij Cassatie & Consultancy hebben de focus op civiele cassatie en prejudiciële procedures (artt. 392 e.v. Rv). Wij hoeven geen rekening te houden met belangen van partijen voor wie wij niet optreden bij de Hoge Raad. Zo (bijvoorbeeld) kunnen wij een zaak doen tegen een verzekeraar zonder dat een kantoorgenoot die zich als advocaat niet met cassatie – maar (vooral) met verzekeringsrecht – bezighoudt daardoor deze of een andere verzekeraar als cliënt dreigt te verliezen. Dat maakt ons onafhankelijk.

Iedereen kan bij ons terecht voor een procedure tegen wie dan ook bij de Hoge Raad. Zo hebben wij – met succes – zelfs geprocedeerd tegen de Raad voor de rechtspraak, die zichzelf ziet als het bestuur van onder meer de rechtbanken en de gerechtshoven. Bij deze, lagere rechterlijke instanties procederen wij niet, althans slechts bij (hoge) uitzondering.

Dit alles maakt Van Swaaij Cassatie & Consultancy uniek.

Lawyer’s lawyer

Met de aan civiele cassatiezaken gerelateerde ruime ervaring,  kennis en kunde fungeren wij tevens als sparringpartner van gedreven advocaten. Wij helpen als lawyer’s lawyer – en desgewenst achter de schermen – om samen het verschil te maken tussen winnen en verliezen; business to business (consultancy).

VSCC is gehuisvest in de Krayenhoffkazerne.

 

foto.kazerne - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

 

Succes in landelijk bekende en grote cassatiezaken

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR: 2019:1409
20-09-2019
Schietincident Alphen aan de Rijn: Politie aansprakelijk voor verlening wapenverlof, want wèl relativiteit
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1409
20-09-2019
Onrechtmatige daad. Andere schade dan overlijdensschade en letselschade voor vergoeding vatbaar?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:2047
23-11-2018
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van 'de liegende rechter' - derogerende werking R&R bij korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:2160
23-11-2018
Raad voor de rechtspraak pleegt onrechtmatige daad jegens advocaat
Uitspraak Blog

Succes met ingestelde cassatieberoepen (recente successen)

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2019:1298
06-09-2019
Verzekeringsrecht. Verzekering tegen risico van bedrijfsstagnatie bij brand, inclusief accres-clausule. Uitkering door verzekeraar gekort wegens onderverzekerin...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1409
20-09-2019
Toerekeningsverband (art. 6:98 BW) - categorische uitsluiting van schadesoort?
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1281
19-07-2019
Comparitie ten overstaan van raadsheer-commissaris waarbij partijen in de gelegenheid gesteld zijn om hun stellingen toe te lichten, maar zonder dat tevoren aan...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:641
19-04-2019
Bewijsrecht. Vereisten onderhandse akte. Is een meerdere bladzijden tellend geschrift dat uitsluitend aan het slot daarvan is ondertekend, een akte in de zin va...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:572
12-04-2019
Bewijsrecht. Procesrecht. Art. 159 lid 2 Rv. Stellige ontkenning handtekening? Bewijslast (on)echtheid. Bewijsaanbod met betrekking tot ondeugdelijkheid uitgevo...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:108
25-01-2019
Procesrecht. Faillissement. Indiening beroepschrift per fax. Tijdstip van ontvangst. Gerecht met verschillende locaties; moet beroepschrift bij bepaalde locatie...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:1799
28-09-2018
Faillissementsrecht. Art. 176 lid 1 Fw. Toestemming rechter-commissaris tot ondershandse verkoop. Uitsluiting hoger beroep (art. 67 lid 1 Fw). Daarnaast procedu...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:1776
28-09-2018
Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht; tekortkoming. Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde. Schade van opdrachtgever?...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:603
13-04-2018
Overeenkomst van opdracht. Toerekenbare tekortkoming uitzendbureau. Berekening schadevergoeding. Slagende motiveringsklachten.
Uitspraak

Succes met ingestelde cassatieberoepen (voorbeelden van eerdere successen)

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2017:3262
22-12-2017
Erfrecht. Afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder bij overlijden van onder bewind gestelde meerderjarige (art. 1:445 lid 1 BW in verbinding m...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:3151
15-12-2017
Recht op pleidooi. . - NJ 2018/16
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Proceskostenveroordeling: wanneer wordt een partij geheel of gedeeltelijk in het gelijk of ongelijk gesteld? Voorts: principiële vraag aangaande de Handelsnaam...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2001:AB2772
26-10-2001
Appèlprocesrecht en pensioenverevening.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:407
10-03-2017
Opdracht. Beëindiging van commanditaire vennootschap tussen vader en zoon. Verwijt van zoon dat overnameprijs voor aandeel vader te hoog is berekend in verband...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR7341
18-03-2005
Arbeidsrecht. Art. art. 7:628 oud-BW. - met annotatie van G.J.J. Heerma van Voss
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2012:BW4206
13-07-2012
Pluraliteit van schuldenaren en draagplicht in vennootschappelijke verhoudingen. - NJ 2012/447
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:2461
04-09-2015
Terugkomen op verlening akte niet-dienen (memorie van grieven).
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2003:AF7676
11-07-2003
Recht op pleidooi in hoger beroep. NJ 2003, 567
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:1076
17-04-2015
Internationale koop; Weens Koopverdrag. Beroep op non-conformiteit. Verborgen gebrek; overgang van het risico, art. 69 Weens Koopverdrag. Essentiële stelling. ...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:2833
09-12-2016
Is  inningsbevoegde pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd om het faillissement van de panddebiteur aan te vragen?  - NJ 2017/2
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:524
07-03-2014
Verzoek tot faillietverklaring o.g.v. bij verstekvonnis toegewezen vordering waartegen nog verzet open staat. Summierlijk blijken van bestaan vorderingsrecht, a...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR6176
04-03-2005
Niet responderen op essentiële stellingen in het kader van afstand van recht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:2821
09-12-2016
Contractenrecht. Verkoop bedrijfspand met huurgarantie door verkoper. Geldt huurgarantiebeding ook bij doorverkoop van het vastgoed? Uitleg. Miskenning Haviltex...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2001:AB1073
13-04-2001
Onheuse omgangsondertoezichtstelling. - met annotatie van J. de Boer
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2010:BM3912
09-07-2010
Hoger beroep: strekking en koerswijziging in appèl. - NJ 2010/418
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:995
27-05-2016
Erfrecht. Afwikkeling nalatenschap. Zoon heeft vóór het overlijden van de moeder onrechtmatig gelden onttrokken aan haar vermogen. Berekening rente over de da...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:682
21-03-2014
Vorderingen op naam. Leidt contractueel overdrachtsverbod tot onoverdraagbaarheid? - NJ 2015/167 (Coface/Intergamma) met annotatie van H.J. Snijders
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:98
17-01-2014
Paritas creditorum: komt betaling van steunvorderingen door derden daarmee in strijd? Faillissementsrecht. Hoger beroep tegen faillietverklaring; taak appelrech...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:1490
20-06-2014
Verbintenissenrecht. Contractuele uitkoopbevoegdheid tegen gefixeerde vergoeding positief contractbelang. Gefixeerde vergoeding verschuldigd bij ontbinding over...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:3606
18-12-2015
Toestemming echtgenoot vereist voor borgstelling door bestuurder van vennootschap? Art. 1:88 lid 1, onder c, BW. Is overbruggingskrediet aangegaan ten behoeve v...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2013:CA0277
12-07-2013
Steunvorderingen benodigd voor faillietverklaring. - NJ 2013/397
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2017:552
31-03-2017
Aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. - NJ 2017/165
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:49
15-01-2016
Bewijsaanbod in appèl. Getuigen. Prognoseverbod. - RvdW 2016/147
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:2445
28-10-2016
Verbintenissenrecht. Vraag of coöperatie van huisartsen gehouden is huisarts aan wie voorwaardelijke tuchtmaatregel is opgelegd toe te laten tot waarnemingsdie...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2016:335
26-02-2016
Aanvang van de verjaringstermijn van art. 7:942 lid 2 (oud) BW.
Uitspraak Blog

Succesvol verweer in cassatie (voorbeelden van eerdere successen)

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR: 2019:1409
20-09-2019
Schietincident Alphen aan de Rijn: Politie aansprakelijk voor verlening wapenverlof, want wèl relativiteit
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2019:1491
04-10-2019
Eigenaar vakantiebungalow sluit - in koopovereenkomst verplicht gestelde - serviceovereenkomst met exploitant van bungalowpark. Kan eigenaar deze serviceovereen...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1169
12-07-2019
Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderhoudsplicht.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1172
12-07-2019
Europese aanbesteding door gemeente. Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Klacht dat inschrijver aan wie opdracht is gegund, niet voldeed aan de inschrijvingseis...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:1040
28-06-2019
Door curator aan curandus opgelegd contactverbod met advocaat
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2018:2047
23-11-2018
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van 'de liegende rechter' - derogerende werking R&R bij korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:2160
23-11-2018
Raad voor de rechtspraak pleegt onrechtmatige daad jegens advocaat
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2018:285
23-02-2018
Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door curator van gefailleerde huurder - geldt opzegigng ook voor medehuurder?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:753
21-04-2017
Beëindiging franchiseovereenkomst i.v.m. ontdekking fraude. Onschuldpresumptie
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:752
21-04-2017
Vordering verhuurster tot ontbinding (onder)huurovereenkomst en ontruiming winkelruimte, na beëindiging franchiseovereenkomst supermarkt i.v.m. ontdekking frau...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:2760
02-12-2016
Tardieve voldoening griffierecht en hardheidsclausule - rechtsmiddelenverbod
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2016:1059
03-06-2016
Contractenrecht. Levering vervuilde grond. Handelen in eigen naam of vertegenwoordiging. Kribbebijter-criterium. Eigen schuld (art. 6:101 BW). Schadebeperking.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3477
04-12-2015
Intellectuele eigendom. Handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:3191:
30-10-2015
Beroepsaansprakelijkheid accountants/bedrijfsjuridisch adviesbureau. Advies aan cliënt om handelswaar te leveren, zonder zekerheid, ondanks liquiditeitsproblem...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:1402
29-05-2015
Koop; doorverkoop. Recht van reclame (art. 7:42 lid 1 BW), onderzoeksplicht derde? Eigendomsvoorbehoud. Pauliana (art. 3:45 BW). Passeren beroep op onrechtmatig...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2019:958
29-05-2015
Huwelijksvermogensrecht. Geldlening aan de ene echtgenoot tijdens diens huwelijk in gemeenschap van goederen. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere echtge...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:817
03-04-2015
Bestuursrechtelijke geldschuld; last onder dwangsom; verjaring van verbeurde dwangsommen (art. 5:35 Awb). Stuiting van verjaring (art. 4:105 Awb en 4:106 Awb); ...
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2014:2906
03-10-2014
Bopz. Verzoek machtiging tot voortgezet verblijf; art. 15 Wet Bopz. Geneeskundige verklaring; behandelingsplan; beslistermijn.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2014:334
14-02-2014
Weigering tenuitvoerlegging Duitse alimentatiebeslissing en Duitse proceskostenbeslissing op grond van art. 34 onder 1 en onder 4 EEX-Vo (Verordening (EG) Nr. 4...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2012:BW5327
29-06-2012
Uitleg van een boetebeding en de matiging van de boete
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2008:BC1235
25-04-2008
Onrechtmatige daad. Strekking verbod voor apotheker uit art. 18 BUA om met een arts, rechtstreeks of zijdelings, enige overeenkomst betreffende het leveren van ...
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2005:AR8880
18-02-2005
Kinderalimentatie. Kosten voor bedrijfshulp - berekening van de draagkracht van de man
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2004:AR0175
08-10-2004
Aanspraak krachtens een afgesloten ongevallenverzekering op uitkering?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2004:AN8490
30-01-2004
Mag procespartij appelleren tegen afwijzing van beroep getuige op verschoningsrecht?
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2002:AE2508
12-07-2002
Faillietverklaring na beëindiging toepassing van definitieve schuldsaneringsregeling
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2001:AA9559
19-01-2001
Is voor slagen van beroep op dwaling nadeel vereist?
Uitspraak

Prejudiciële procedures (artt. 392 e.v. Rv)

Zaak Inhoudsindicatie  
ECLI:NL:HR:2019:1046
28-06-2019
Voor succesvol beroep op dwaling bij rentederivaten is niet nodig dat nadeel geleden is. Bij vernietiging in beginsel algehele ongedaanmaking.
Uitspraak Blog
ECLI:NL:HR:2015:3099
16-10-2016
Huurbemiddeling. Plaatsing van te verhuren woning op website van bemiddelaar. Artt. 7:417 lid 4, 7:425 en 7:427 BW.
Uitspraak
ECLI:NL:HR:2015:42
09-01-2015
Geldt art. 39 lid 1 Fw ook voor de huur van roerende zaken?
Uitspraak